എൻ്റെ വല്ല്യേച്ചി [അമ്പിളി]

എൻ്റെ വല്ല്യേച്ചി Ente Vallyechi | Author : Ambili   ഈ കഥയും ഇതിലെ
കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം ഈ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഏതങ്കിലും കമ്പി
കഥയുമായി സാമ്യം തോന്നിയാൽ തികച്ചും യാദ്യചികം മാത്രം തുടക്കാരനായത് ക്കൊണ്ട്
തെറ്റുകളുണ്ടങ്കിൽ പറയുക കഥ ഇഷ്ട്ടപെട്ടങ്കിൽ എഞ്ഞ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യണേ♥️ഞാൻ
അർജ്ജുൻ വീട്ടുക്കാരും നാട്ടുക്കാരും എഞ്ഞെ കണ്ണനന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ്
ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു .എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടത്ത് തമസിക്കുന്ന
വല്ല്യമ്മയുടെമക്കളാണ് സിന്ധുവും […]

Continue reading

എൻ്റെ വല്ല്യേച്ചി [അമ്പിളി]

എൻ്റെ വല്ല്യേച്ചി Ente Vallyechi | Author : Ambili   ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം ഈ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഏതങ്കിലും കമ്പി കഥയുമായി സാമ്യം തോന്നിയാൽ തികച്ചും യാദ്യചികം മാത്രം തുടക്കാരനായത് ക്കൊണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ടങ്കിൽ പറയുക കഥ ഇഷ്ട്ടപെട്ടങ്കിൽ എഞ്ഞ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യണേ♥️ഞാൻ അർജ്ജുൻ വീട്ടുക്കാരും നാട്ടുക്കാരും എഞ്ഞെ കണ്ണനന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു .എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടത്ത് തമസിക്കുന്ന വല്ല്യമ്മയുടെമക്കളാണ് സിന്ധുവും […]

Continue reading