വാടക വീട്ടിലെ അമ്മയും മോളും [Kurumban]

വാടക വീട്ടിലെ അമ്മയും മോളും Vadaka Veettile Ammayum Molum | Author : Kurumban എന്റെ പേര് പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു 29 വയസുണ്ട്‌ വീട്ടിൽ പെണ്ണു നോക്കുന്നുണ്ട്, താമസിക്കുന്നത് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ആണു കൊല്ലത്തു എന്റെ വീടു കൊച്ചിയിലും. ഒരു രണ്ടുനില വീടാണ് താഴേത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഫാമിലി ആണു ഭർത്താവ് ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു മകൾ ഉണ്ട് ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ […]

Continue reading