അയലത്തെ വീട്ടിലെ കുക്കു ചേച്ചി

അയലത്തെ വീട്ടിലെ കുക്കു ചേച്ചി Ayalathe Veetile Kukku Chechi bY Agni   എന്റെ
അയലത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയാണ് കുക്കു.ആളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്.ഇപ്പോൾ ഒരു 20 വയസ്സ്
പ്രായം കാണും. അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വലിയ മുലകളോ ചക്ക കുണ്ടിയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും
ചേച്ചിയെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ആണ്. എല്ലാ ചരക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്
അവളുടെ മേനിയഴക്. ഒരുപാട് ചരക്കുകളുടെ സീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുക്കുവിനെ
പോലുള്ള ഒരു കിടിലൻ ചരക്കിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലെ കുക്കു ചേച്ചി

അയലത്തെ വീട്ടിലെ കുക്കു ചേച്ചി Ayalathe Veetile Kukku Chechi bY Agni   എന്റെ അയലത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയാണ് കുക്കു.ആളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്.ഇപ്പോൾ ഒരു 20 വയസ്സ് പ്രായം കാണും. അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വലിയ മുലകളോ ചക്ക കുണ്ടിയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചേച്ചിയെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ആണ്. എല്ലാ ചരക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അവളുടെ മേനിയഴക്. ഒരുപാട് ചരക്കുകളുടെ സീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുക്കുവിനെ പോലുള്ള ഒരു കിടിലൻ ചരക്കിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading