എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 5 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ
മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. അതിൽ ഒരു പാർട്ട്‌ കുറവായിരുന്നു. അത് കൂടെ ചേർത്ത ഞാൻ ഇത്
ഇടുന്നു.   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ
കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക് ഉഷാർ ആക്കാം. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 5 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. അതിൽ ഒരു പാർട്ട്‌ കുറവായിരുന്നു. അത് കൂടെ ചേർത്ത ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നു.   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക് ഉഷാർ ആക്കാം. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 4 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ]   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക്
ഉഷാർ ആക്കാം. തുടരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ രണ്ട് പേരുടെ പാൽ കുടി കഴിഞ്ഞ്
ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ആയി. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 4 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക് ഉഷാർ ആക്കാം. തുടരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ രണ്ട് പേരുടെ പാൽ കുടി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ആയി. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 3 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന്
കരുതുന്നു. ഇത് ഒരു നടന്ന കഥ ആണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നടക്കാത്തത് ഒന്നും
ഉൾപെടുത്താതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതുന്ന അടുത്ത കഥയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം
ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രെമിക്കാം. തുടരുന്നു…   അന്ന് ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 3 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് ഒരു നടന്ന കഥ ആണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നടക്കാത്തത് ഒന്നും ഉൾപെടുത്താതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതുന്ന അടുത്ത കഥയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രെമിക്കാം. തുടരുന്നു…   അന്ന് ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 2 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 2 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 2 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ] എന്റെ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
തന്ന സപ്പോർട്ട്ഇന് നന്ദി. തുടരുന്നു അയാൾ മെല്ലെ മുണ്ട് ആഴ്ച്ചെടുത്തു. എന്നെ
അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അയാൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു . കണ്ണുകളിൽ കാമം വരച്ച അയാൾ
മെല്ലെ അയാളുടെ മുണ്ട് അഴിച്ചു. എന്റെ കണ്ണിൽ ചെറിയ ഭയവും സംശയവും അതിനോട് […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 2 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 2 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 2 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ] എന്റെ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്ന സപ്പോർട്ട്ഇന് നന്ദി. തുടരുന്നു അയാൾ മെല്ലെ മുണ്ട് ആഴ്ച്ചെടുത്തു. എന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അയാൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു . കണ്ണുകളിൽ കാമം വരച്ച അയാൾ മെല്ലെ അയാളുടെ മുണ്ട് അഴിച്ചു. എന്റെ കണ്ണിൽ ചെറിയ ഭയവും സംശയവും അതിനോട് […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 1 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 1 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 1 | Author :
Kundan Payyan   ഹലോ ഫ്രെണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്.
എന്തേലും കൊറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കണം. ആദ്യമേ തെന്നെ പറയാം ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ ഗേ കഥ
ആണ്.. എന്റെ തെന്നെ അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ കൊറച്ചു ഫന്റാസികളും ആണ് ഈ കഥയിൽ. എന്റെ
പേര് അമൽ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 1 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 1 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 1 | Author : Kundan Payyan   ഹലോ ഫ്രെണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. എന്തേലും കൊറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കണം. ആദ്യമേ തെന്നെ പറയാം ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ ഗേ കഥ ആണ്.. എന്റെ തെന്നെ അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ കൊറച്ചു ഫന്റാസികളും ആണ് ഈ കഥയിൽ. എന്റെ പേര് അമൽ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് […]

Continue reading