സൂസൻ 16 [Tom]

സൂസൻ 16 Susan Part 16 | Author : Tom | Previous Part     നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് താമസിപ്പിച്ചതിനു ക്ഷമ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു… തിരക്ക് കൂടി പോയതിൽ ആണ് കഥ എഴുതാൻ തന്നെ കഴിയാത്തത്.. ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ ഇരുന്നു എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകില്ല… കഴിഞ്ഞ 15 ആം പാർട്ടിൽ കഥ കുറവും കമ്പി കൂടുതലും എന്നാ ഒരു കരകമ്പി കേട്ടിരുന്നു…. അത് 14 ആം […]

Continue reading

സൂസൻ 15 [Tom]

സൂസൻ 15 Susan Part 15 | Author : Tom | Previous Part   നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ….. ❤️❤️❤️ കഥക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പതിവ് പോലെ നന്ദി രേഖപെടുത്തി കൊണ്ടു കഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നു … ———————————– സിജിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു “ഇനി നേരെ വീട്ടിൽ അല്ലെ???” പക്ഷെ മറുപടി മറിയത്തിന്റെ ആയിരുന്നു “വീട്ടിലോ ഇത്ര നേരത്തെയോ??” മേരി – അതെ വൈകിട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. അതോണ്ട് ഇനിയും സമയം […]

Continue reading

ലക്ഷ്‌മി ചേച്ചിയുടെ കടി

ലക്ഷ്‌മി ചേച്ചിയുടെ കടി LAKSHMICHECHIYUDE KADI BY KANNAN Fsâ sNmt_ Nm`s¯ B{Piw BÀ¶p `£vfn tI¨nsW bqlm¶pÅSv ,tI¨osX knXÀ¶ Np*n Nm\pt¼msjms¡ ASn bnXn¡m³ FWnNv e]¦^ tfmiw tSm¶pfmÀ¶p.Cs¸m bpÅnNm^nNv 40 k]Êm]n fq¶p Wm`p sNmÃw fp¼v WX¶ hwekw B\v CSv A¶v sSm«v C¶v ks^ FWnNv tSm¶pt¼m Hs¡ CXNv sI¶v Nan¨n«v tbm^pw ,bj] Sfnjv WXn t_mK]psX fpO Im] B\v tI¨nNv.StâXn […]

Continue reading

അസ്ന താത്ത

അസ്ന താത്ത ASNATHATHA AUTHOR: KUTTAN ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിയായ അസ്ന താത്തയെ കളിച്ചതാണ് അസ്നതാത്ത മുസ്ലിംആയിരുന്നു കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഭർത്താവിന് കച്ചവടം ആയിരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥിരം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നു ഇളയ കുട്ടി പെണ്ണായിരുന്നു ഏകദേശം 2 വയസ്സ് മൂത്തത് 2 ആൺ കുട്ടികളും 4 ലും LKG യിലും പടിക്കുന്നു എനിക്ക് 23 വയസ്സായിരുന്നു അസ്ന താത്തയ്ക്ക് 27 വയസ്സായിരുന്നു ഇനി അസ്ന താത്തയുടെ […]

Continue reading

അസ്ന താത്ത

അസ്ന താത്ത ASNATHATHA AUTHOR: KUTTAN ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിയായ അസ്ന താത്തയെ കളിച്ചതാണ് അസ്നതാത്ത മുസ്ലിംആയിരുന്നു കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഭർത്താവിന് കച്ചവടം ആയിരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥിരം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നു ഇളയ കുട്ടി പെണ്ണായിരുന്നു ഏകദേശം 2 വയസ്സ് മൂത്തത് 2 ആൺ കുട്ടികളും 4 ലും LKG യിലും പടിക്കുന്നു എനിക്ക് 23 വയസ്സായിരുന്നു അസ്ന താത്തയ്ക്ക് 27 വയസ്സായിരുന്നു ഇനി അസ്ന താത്തയുടെ […]

Continue reading