ഉഭയ കക്ഷി അടിസ്ഥാത്തിൽ ഒരു ഇണ ചേരൽ [അരുണൻ സൂര്യോദയം]

ഉഭയ കക്ഷി അടിസ്ഥാത്തിൽ ഒരു ഇണ ചേരൽ Ubhayakakshi Adisthanathil Oru Ena Cheral |
Arun Suryodayam   സൂര്യയും        ഭർത്താവ്       കിഷോറും        ആ      വീട്ടിൽ  
    തനിച്ചു        താമസിച്ചു      വരികയാണ്. വീടെന്ന്       പറയാൻ     പറ്റുമോ    
  എന്നറിയില്ല…   […]

Continue reading

ഉഭയ കക്ഷി അടിസ്ഥാത്തിൽ ഒരു ഇണ ചേരൽ [അരുണൻ സൂര്യോദയം]

ഉഭയ കക്ഷി അടിസ്ഥാത്തിൽ ഒരു ഇണ ചേരൽ Ubhayakakshi Adisthanathil Oru Ena Cheral | Arun Suryodayam   സൂര്യയും        ഭർത്താവ്       കിഷോറും        ആ      വീട്ടിൽ       തനിച്ചു        താമസിച്ചു      വരികയാണ്. വീടെന്ന്       പറയാൻ     പറ്റുമോ       എന്നറിയില്ല…   […]

Continue reading