അരൂപി 2 [ചാണക്യൻ] [Climax]

അരൂപി 2 Aroopi Part 2 | Author : Chanakyan [ Previous Part ] ഗുയ്സ്‌…………. ഒരു
മാസത്തോളം സമയമെടുത്തു ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ്‌ പാർട്ട്‌ എഴുതാൻ…. എന്തോ എനിക്കൊരു
ആത്മവിശ്വാസം പോരാ…. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും കഥ വന്നില്ല…. അവസാനം എങ്ങനൊക്കെയോ
കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി…. ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരുന്നു എന്നറിയാം.. എല്ലാവരോടും നന്ദി… കഥ
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ…… . . . . . ശ്രീയിൽ നിന്നും ഒരു ഞരക്കം
[…]

Continue reading

അരൂപി 2 [ചാണക്യൻ] [Climax]

അരൂപി 2 Aroopi Part 2 | Author : Chanakyan [ Previous Part ] ഗുയ്സ്‌…………. ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുത്തു ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ്‌ പാർട്ട്‌ എഴുതാൻ…. എന്തോ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം പോരാ…. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും കഥ വന്നില്ല…. അവസാനം എങ്ങനൊക്കെയോ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി…. ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരുന്നു എന്നറിയാം.. എല്ലാവരോടും നന്ദി… കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ…… . . . . . ശ്രീയിൽ നിന്നും ഒരു ഞരക്കം […]

Continue reading

അരൂപി 2 [ചാണക്യൻ] [Climax]

അരൂപി 2 Aroopi Part 2 | Author : Chanakyan [ Previous Part ] ഗുയ്സ്‌…………. ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുത്തു ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ്‌ പാർട്ട്‌ എഴുതാൻ…. എന്തോ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം പോരാ…. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും കഥ വന്നില്ല…. അവസാനം എങ്ങനൊക്കെയോ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി…. ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരുന്നു എന്നറിയാം.. എല്ലാവരോടും നന്ദി… കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ…… . . . . . ശ്രീയിൽ നിന്നും ഒരു ഞരക്കം […]

Continue reading

അരൂപി [ചാണക്യൻ]

അരൂപി Aroopi Author : Chanakyan   മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന മയക്കത്തിനു
വിരാമമിട്ടു കൊണ്ടു ശ്രീക്കുട്ടി പയ്യെ തന്റെ കണ്ണുകൾ ബലമായി വലിച്ചു തുറന്നു. ഉദയ
സൂര്യന്റെ പൊൻ കിരണങ്ങൾ ജനൽക്കമ്പികളിൽ തട്ടി ചിതറി തെറിച്ചുകൊണ്ടു അവളുടെ മേൽ
പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉറക്ക പിച്ചൊക്കെ അല്പം മാറിയതും ശ്രീക്കുട്ടി ബെഡിൽ നിന്നും
എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ശരീരത്തിന് മേലുള്ള ഭാരം കാരണം അവൾക്ക് എണീക്കാൻ
സാധിച്ചില്ല. ആ ഭാരം എടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചതും അവൾ പരാജയത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു.
[…]

Continue reading

അരൂപി [ചാണക്യൻ]

അരൂപി Aroopi Author : Chanakyan   മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന മയക്കത്തിനു വിരാമമിട്ടു കൊണ്ടു ശ്രീക്കുട്ടി പയ്യെ തന്റെ കണ്ണുകൾ ബലമായി വലിച്ചു തുറന്നു. ഉദയ സൂര്യന്റെ പൊൻ കിരണങ്ങൾ ജനൽക്കമ്പികളിൽ തട്ടി ചിതറി തെറിച്ചുകൊണ്ടു അവളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉറക്ക പിച്ചൊക്കെ അല്പം മാറിയതും ശ്രീക്കുട്ടി ബെഡിൽ നിന്നും എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ശരീരത്തിന് മേലുള്ള ഭാരം കാരണം അവൾക്ക് എണീക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ ഭാരം എടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചതും അവൾ പരാജയത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. […]

Continue reading