പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 5 [അവളുടെ ബാകി] [Climax]

എനിക്കും എന്റെ കഥയ്ക്കും തന്ന എല്ലാ സുപ്പോർട്ടിനും നന്ദി.  സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ
ബാക്കി(മിഥുൻ). കഥ തുടരുന്നു. പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 5 Parayathe Kayari Vanna
Jeevitham Part 5 | Author : Avalude Baakki Previous Part   “ഹെല്ലോ ഡാ. എന്റെ
എല്ലാവരും പോയെടാ. എനിക്കാകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും ചേട്ടനും മരിച്ചു.” ഞാൻ
അപ്പൊഴായിരുന്ന് ഫോണിൽ ആരാണെന്ന് നോക്കിയത്. അത് കൃപ ആയിരുന്നു. ” ഡാ നീ ഒന്ന്
വാടാ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ […]

Continue reading

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 5 [അവളുടെ ബാകി] [Climax]

എനിക്കും എന്റെ കഥയ്ക്കും തന്ന എല്ലാ സുപ്പോർട്ടിനും നന്ദി.  സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ ബാക്കി(മിഥുൻ). കഥ തുടരുന്നു. പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 5 Parayathe Kayari Vanna Jeevitham Part 5 | Author : Avalude Baakki Previous Part   “ഹെല്ലോ ഡാ. എന്റെ എല്ലാവരും പോയെടാ. എനിക്കാകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും ചേട്ടനും മരിച്ചു.” ഞാൻ അപ്പൊഴായിരുന്ന് ഫോണിൽ ആരാണെന്ന് നോക്കിയത്. അത് കൃപ ആയിരുന്നു. ” ഡാ നീ ഒന്ന് വാടാ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ […]

Continue reading

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 4 [അവളുടെ ബാകി]

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 4 Parayathe Kayari Vanna Jeevitham Part 4 | Author :
Avalude Baakki Previous Part   എനിക്കും എന്റെ കഥയ്ക്കും തന്ന എല്ലാ
സുപ്പോർട്ടിനും നന്ദി.  സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ ബാക്കി(മിഥുൻ). കഥ തുടരുന്നു.പറയാതെ
കയറി വന്ന ജീവിതം അങ്ങനെ മനസിലെ മരിക്കണം എന്ന ചിന്തയുമായി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. രണ്ടു
വർഷം മുമ്പ് …………………….. ഞാൻ ഒന്നാം വർഷ b.tech പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. എല്ലാ
വെള്ളിയാഴ്ചയും വീട്ടിൽ പോകുന്ന പതിവ് സ […]

Continue reading

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 4 [അവളുടെ ബാകി]

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 4 Parayathe Kayari Vanna Jeevitham Part 4 | Author : Avalude Baakki Previous Part   എനിക്കും എന്റെ കഥയ്ക്കും തന്ന എല്ലാ സുപ്പോർട്ടിനും നന്ദി.  സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ ബാക്കി(മിഥുൻ). കഥ തുടരുന്നു.പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം അങ്ങനെ മനസിലെ മരിക്കണം എന്ന ചിന്തയുമായി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് …………………….. ഞാൻ ഒന്നാം വർഷ b.tech പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വീട്ടിൽ പോകുന്ന പതിവ് സ […]

Continue reading

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 3 [അവളുടെ ബാകി]

എനിക്കും എന്റെ കഥയ്ക്കും തന്ന എല്ലാ സുപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. സ്പീഡ് കൂടുന്നു എന്ന
പരിഭവം എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ ജീവിത കഥ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തെഴുതുന്ന
കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഇൗ ഭാഗത്തിൽ
കുറച്ചു കൂടെ നന്നായി സ്പീഡ് കുറച്ചു എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ
ബാക്കി(മിഥുൻ). കഥ തുടരുന്നു. പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 3 Parayathe Kayari Vanna
Jeevitham Part 2 | Author : Avalude Baakki […]

Continue reading

പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 3 [അവളുടെ ബാകി]

എനിക്കും എന്റെ കഥയ്ക്കും തന്ന എല്ലാ സുപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. സ്പീഡ് കൂടുന്നു എന്ന പരിഭവം എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ ജീവിത കഥ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തെഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഇൗ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ചു കൂടെ നന്നായി സ്പീഡ് കുറച്ചു എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ ബാക്കി(മിഥുൻ). കഥ തുടരുന്നു. പറയാതെ കയറി വന്ന ജീവിതം 3 Parayathe Kayari Vanna Jeevitham Part 2 | Author : Avalude Baakki […]

Continue reading