അമ്മയുടെ കുണ്ടി അണ്ണന് സ്വന്തം [അനി]

അമ്മയുടെ കുണ്ടി അണ്ണന് സ്വന്തം AMMAYUDE KUNDI ANNANU SWANTHAM BY ANI CSv Fsâ
A½]psX NT]m\v. A½]pw A]¡m^mWpw S½n`pÅ b®`nsâ NT. M§aptXSv H^p bmks¸«
NpXpwdfm\v. AÑWpw A½]pw MmWpw B\v DÅSv Aѳ H^p Nq`n¸\n¡m^³ 58 k]Êv. A½]psX tb^v
h^h½ 49 k]Êv sSmjn`p_¸v tKm`n¡v Hs¡ tbmNp¶p.CWn NT]nt`¡v k^mw. M§apsX koXnsâ
A¸p_¯v Npªptfm³ F¶ H^p t`m_n ss{Zk_pw NpXpwdkpfm\v. A]mÄ¡v– 35 […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കുണ്ടി അണ്ണന് സ്വന്തം [അനി]

അമ്മയുടെ കുണ്ടി അണ്ണന് സ്വന്തം AMMAYUDE KUNDI ANNANU SWANTHAM BY ANI CSv Fsâ A½]psX NT]m\v. A½]pw A]¡m^mWpw S½n`pÅ b®`nsâ NT. M§aptXSv H^p bmks¸« NpXpwdfm\v. AÑWpw A½]pw MmWpw B\v DÅSv Aѳ H^p Nq`n¸\n¡m^³ 58 k]Êv. A½]psX tb^v h^h½ 49 k]Êv sSmjn`p_¸v tKm`n¡v Hs¡ tbmNp¶p.CWn NT]nt`¡v k^mw. M§apsX koXnsâ A¸p_¯v Npªptfm³ F¶ H^p t`m_n ss{Zk_pw NpXpwdkpfm\v. A]mÄ¡v– 35 […]

Continue reading