ലീന ആൻ്റിയുടെ ലീലകൾ [ലെന]

ലീന ആൻ്റിയുടെ ലീലകൾ Leena Auntiyude Leelakal | Author : Lena ഞാൻ അനൂപ് 25 വയസ്സുണ്ട്. ഒരു ജോലിയും കിട്ടാതെ വായിന്നോകി നടപ്പാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ജോലി. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊൾ ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാം നാട്ടിൽ പോയി. എൻ്റെ വീട് സാധാരണ രണ്ടു നില വീടാണ്. മുകളിൽ ആണ് എൻ്റെ മുറി. എൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നാൽ അപ്പുറത്തെ വീട് നന്നായി കാണാം. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ വാടകക്കെടുത്ത ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒഴിഞ്ഞു […]

Continue reading