സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ് മിൻ [RafiM]

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ് മിൻ Suhruthinte Bharya Jasmin | Author : Rafi M  
ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കളിക്കുക എന്നത് ഒരേ സമയം രസകരവും ചിലപ്പോള്‍
കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകള്‍ തുറന്നുപറയുന്ന
കൂട്ടുകാരുടെ ഭാര്യമാര്‍ ചെറിയ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാല്‍ വീഴാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എന്റെ
അനുഭവം (കഥയില്‍ കുറേ പേജുകളില്‍ കമ്പി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്). എന്റെ പേര് റാഫി, 38
വയസുള്ള എറണാകുളംകാരനാണ്. പത്ത് വര്‍ഷമായി മസ്‌കത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയില്‍
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. […]

Continue reading

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്​മിൻ [RafiM]

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്​മിൻ Suhruthinte Bharya Jasmin | Author : Rafi M   ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കളിക്കുക എന്നത് ഒരേ സമയം രസകരവും ചിലപ്പോള്‍ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകള്‍ തുറന്നുപറയുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ഭാര്യമാര്‍ ചെറിയ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാല്‍ വീഴാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം (കഥയില്‍ കുറേ പേജുകളില്‍ കമ്പി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്). എന്റെ പേര് റാഫി, 38 വയസുള്ള എറണാകുളംകാരനാണ്. പത്ത് വര്‍ഷമായി മസ്‌കത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയില്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. […]

Continue reading

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്​മിൻ [RafiM]

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്​മിൻ Suhruthinte Bharya Jasmin | Author : Rafi M   ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കളിക്കുക എന്നത് ഒരേ സമയം രസകരവും ചിലപ്പോള്‍ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകള്‍ തുറന്നുപറയുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ഭാര്യമാര്‍ ചെറിയ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാല്‍ വീഴാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം (കഥയില്‍ കുറേ പേജുകളില്‍ കമ്പി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്). എന്റെ പേര് റാഫി, 38 വയസുള്ള എറണാകുളംകാരനാണ്. പത്ത് വര്‍ഷമായി മസ്‌കത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയില്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 3 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 3 Mehrin Mazhayormakal Part 3 | Author : Mallu Story Teller
Previous Parts ആദ്യ രണ്ട് വായിച്ച, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി. പേജുകൾ കൂട്ടി
എഴുതി ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു . മുഷിപ്പ് തോന്നിയേക്കാം …. ക്ഷമിക്കുക. ഈ കഥ
ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ താഴെ ഉള്ള ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെ ചുരക്കം വായിക്കുക.;- “മരണ
കിടക്കിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹർഷൻ തന്റെ ഭൂതകാല ഓർമകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. കോളേജിൽ
അവിചാരിതമായി […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 3 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 3 Mehrin Mazhayormakal Part 3 | Author : Mallu Story Teller Previous Parts ആദ്യ രണ്ട് വായിച്ച, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി. പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതി ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു . മുഷിപ്പ് തോന്നിയേക്കാം …. ക്ഷമിക്കുക. ഈ കഥ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ താഴെ ഉള്ള ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെ ചുരക്കം വായിക്കുക.;- “മരണ കിടക്കിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹർഷൻ തന്റെ ഭൂതകാല ഓർമകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. കോളേജിൽ അവിചാരിതമായി […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 2 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 2 Mehrin Mazhayormakal Part 2 | Author : Mallu Story Teller  
ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി. ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ സാങ്കൽപിക
കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടികാണിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യ ഭാഗം
വായിക്കാത്തവർക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചുരുക്കം താഴെ ചേർക്കുന്നു. മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 1
[മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ] “മരണ കിടക്കിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹർഷൻ തന്റെ ഭൂതകാല
ഓർമകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. കോളേജിൽ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയ മെഹ്റിൻ […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 2 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 2 Mehrin Mazhayormakal Part 2 | Author : Mallu Story Teller   ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി. ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ സാങ്കൽപിക കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടികാണിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചുരുക്കം താഴെ ചേർക്കുന്നു. മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 1 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ] “മരണ കിടക്കിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹർഷൻ തന്റെ ഭൂതകാല ഓർമകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. കോളേജിൽ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയ മെഹ്റിൻ […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 1 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 1 Mehrin Mazhayormakal Part 1 | Author : Mallu Story Teller
ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് ആണ് . ആഖ്യാന രീതിയിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം, ക്ഷമിക്കുക. ………………….
കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ ആണ് , ‘അമ്മ അടുത്ത് നിന്ന് തലയിൽ
തലോടുന്നുണ്ട് ,മുന്നിലായി സിറാജ് ഉണ്ട്, തലയിൽ കരിങ്കല്ല് കയറ്റിവെച്ച പോലെ ഭാരം
എനിക്ക് അനുഭവപെട്ടു , ആശുപത്രിയിലെ കെമിക്കൽ മനം എന്നെ അശ്വസ്തനാക്കി, എനിക്ക്
കൈകാലുകൾ അനക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 1 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 1 Mehrin Mazhayormakal Part 1 | Author : Mallu Story Teller ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് ആണ് . ആഖ്യാന രീതിയിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം, ക്ഷമിക്കുക. …………………. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ ആണ് , ‘അമ്മ അടുത്ത് നിന്ന് തലയിൽ തലോടുന്നുണ്ട് ,മുന്നിലായി സിറാജ് ഉണ്ട്, തലയിൽ കരിങ്കല്ല് കയറ്റിവെച്ച പോലെ ഭാരം എനിക്ക് അനുഭവപെട്ടു , ആശുപത്രിയിലെ കെമിക്കൽ മനം എന്നെ അശ്വസ്തനാക്കി, എനിക്ക് കൈകാലുകൾ അനക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, […]

Continue reading