എന്റെ എടത്തിയമ്മ 1

എന്റെ എടത്തിയമ്മ 1 Ente Ettathiyamma Part 1 bY Copy paste   ഇതൊരു
കോപ്പി-പേസ്റ്റ് കഥയാണ് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കഥയാണിത് കൊച്ചു
പുസ്തകം എന്ന യാഹൂഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്…… ഈൗൗൗ.അയ്യോ. അമ്മെ …അമ്മെ.”
മുറിയിൽ നിന്നും ഏടത്തിയമ്മേടെ പേടിച്ചരണ്ട നിലവിളി എന്നെ കൊച്ചുപുസ്തകത്തിന്റെ
രസച്ചരടിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നടർത്തി മാറ്റി ഞാനോടി ഏടത്തിയുടെ മുറി വാതിൽക്കലെത്തി
അത് അകത്തു നിന്നു കുറ്റിയിട്ടിരിക്കയായിരുന്നു. ‘ ഏടത്തിയമേ.. ഏടത്തിയമ്മേ.” ഞാൻ
കതകിൽ തട്ടി […]

Continue reading

എന്റെ എടത്തിയമ്മ 1

എന്റെ എടത്തിയമ്മ 1 Ente Ettathiyamma Part 1 bY Copy paste   ഇതൊരു കോപ്പി-പേസ്റ്റ് കഥയാണ് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കഥയാണിത് കൊച്ചു പുസ്തകം എന്ന യാഹൂഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്…… ഈൗൗൗ.അയ്യോ. അമ്മെ …അമ്മെ.” മുറിയിൽ നിന്നും ഏടത്തിയമ്മേടെ പേടിച്ചരണ്ട നിലവിളി എന്നെ കൊച്ചുപുസ്തകത്തിന്റെ രസച്ചരടിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നടർത്തി മാറ്റി ഞാനോടി ഏടത്തിയുടെ മുറി വാതിൽക്കലെത്തി അത് അകത്തു നിന്നു കുറ്റിയിട്ടിരിക്കയായിരുന്നു. ‘ ഏടത്തിയമേ.. ഏടത്തിയമ്മേ.” ഞാൻ കതകിൽ തട്ടി […]

Continue reading