എന്‍റെ ചേച്ചി

എന്‍റെ ചേച്ചി Ente Chechi bY Sasikkuttan   ഞാൻ ഒരു കോഴിക്കോടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ്
ജീവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ്. ഞാൻ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്നു.
എന്റെ അച്ഛന്റെ മൂത്ത സഹോദരന് മൂന്ന് പെണ്മക്കൾ. അവരിൽ രാണ്ട് പേർ എന്റെ ഇളയതാണ്.
മൂത്തവൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ്. നല്ല വെളുപ്പില്ലെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗിയാണ്.
രമ്യ എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര്. പഠിക്കാൻ സംശയമുള്ളപ്പോൾ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കും.
അപ്പോൾ അവളുടെ മുല ഞാൻ നോക്കും. നല്ല ഷെയിപ്പാണ് മുലയ്ക്ക്. മുലയ്ക്ക് വെളുത്ത […]

Continue reading

എന്‍റെ ചേച്ചി

എന്‍റെ ചേച്ചി Ente Chechi bY Sasikkuttan   ഞാൻ ഒരു കോഴിക്കോടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ്. ഞാൻ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛന്റെ മൂത്ത സഹോദരന് മൂന്ന് പെണ്മക്കൾ. അവരിൽ രാണ്ട് പേർ എന്റെ ഇളയതാണ്. മൂത്തവൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ്. നല്ല വെളുപ്പില്ലെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗിയാണ്. രമ്യ എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര്. പഠിക്കാൻ സംശയമുള്ളപ്പോൾ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവളുടെ മുല ഞാൻ നോക്കും. നല്ല ഷെയിപ്പാണ് മുലയ്ക്ക്. മുലയ്ക്ക് വെളുത്ത […]

Continue reading