പ്രണയാരതി [ഏട്ടൻ]

പ്രണയാരതി Pranayarathi | Author : Ettan   എൻറെ ആരതി. സുന്ദരിയാണ്. എൻറെ
കാമുകിയാണ്. കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ നാല് വർഷത്തെ പ്രണയം. തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇത്
വരെ തേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രണയം. അവൾ അത്രയും ശരീര തുടിപ്പോ, അധിക സൗന്ദര്യമോ
ഉള്ളവൾ അല്ല. എന്നാൽ, സൗന്ദര്യം ഇണങ്ങിയ ശരീരം. വെളുത്ത നിറം. എൻറെ മാലാഖ. ഞങ്ങൾ
ഒരേ ബാച്ച് ആയിരുന്നു. മൂന്നു വർഷക്കാലത്തെ കലാലയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ
ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ട്. ഇനിയിപ്പോ താൻ […]

Continue reading

പ്രണയാരതി [ഏട്ടൻ]

പ്രണയാരതി Pranayarathi | Author : Ettan   എൻറെ ആരതി. സുന്ദരിയാണ്. എൻറെ കാമുകിയാണ്. കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ നാല് വർഷത്തെ പ്രണയം. തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇത് വരെ തേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രണയം. അവൾ അത്രയും ശരീര തുടിപ്പോ, അധിക സൗന്ദര്യമോ ഉള്ളവൾ അല്ല. എന്നാൽ, സൗന്ദര്യം ഇണങ്ങിയ ശരീരം. വെളുത്ത നിറം. എൻറെ മാലാഖ. ഞങ്ങൾ ഒരേ ബാച്ച് ആയിരുന്നു. മൂന്നു വർഷക്കാലത്തെ കലാലയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ട്. ഇനിയിപ്പോ താൻ […]

Continue reading

ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട്

ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട് best friend bY Ettan അവർ രണ്ടു പേരും വളരെ നല്ല
കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസിൽ നിന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ അവനു
ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരി. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അവരുടെ സൗഹൃദം വളർന്നു
കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുമിച്ചു നടന്നും . കളിച്ചും ചിരിച്ചും തല്ലുകൂടിയും പഠിച്ചും
ദിനങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. പതിയെപ്പതിയെ ഇരുവർക്കും ഒരു ദിവസം പോലും
കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാതായി… പക്ഷെ, അത് പ്രണയമല്ലെന്നു അവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.
അതിനേക്കാൾ വലിയ , ശ്രേഷ്ടമായ എന്തോ […]

Continue reading

ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട്

ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട് best friend bY Ettan അവർ രണ്ടു പേരും വളരെ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസിൽ നിന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ അവനു ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരി. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അവരുടെ സൗഹൃദം വളർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുമിച്ചു നടന്നും . കളിച്ചും ചിരിച്ചും തല്ലുകൂടിയും പഠിച്ചും ദിനങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. പതിയെപ്പതിയെ ഇരുവർക്കും ഒരു ദിവസം പോലും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാതായി… പക്ഷെ, അത് പ്രണയമല്ലെന്നു അവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ വലിയ , ശ്രേഷ്ടമായ എന്തോ […]

Continue reading