പ്രേമ മന്ദാരം 2 [കാലം സാക്ഷി]

പ്രേമ മന്ദാരം 2 Prema Mandaram Part 2 | Author : KalamSakshi [Previous Part ]  
അടുത്ത ഭാഗം ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കൺക്ല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് തുടരണം എന്ന്
ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പിന്നെ നീങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ 500 ലൈക്‌ ചോദിച്ചത്
എഴുതാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടാനാണ്. ഇത് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അതെത്തിച്ച് വല്ലാത്ത […]

Continue reading

പ്രേമ മന്ദാരം 2 [കാലം സാക്ഷി]

പ്രേമ മന്ദാരം 2 Prema Mandaram Part 2 | Author : KalamSakshi [Previous Part ]   അടുത്ത ഭാഗം ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കൺക്ല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പിന്നെ നീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ 500 ലൈക്‌ ചോദിച്ചത് എഴുതാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടാനാണ്. ഇത് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെത്തിച്ച് വല്ലാത്ത […]

Continue reading