ഒഴിവുദിനം

ഒഴിവുദിനം OZHIVUDINAM MALAYALAM KAMBI KATHAKAL BY പോൾ  Np_¨p Wmam]n DÅn sNm*v
WX¶ H^p B{Pifm]n^p¶p ASv. H^p bnlNv sb®nsW Asæn SÅs] b\n]\w. Ft´m H^p B{Piw.
bs£ WsÃm^p Akh^w Ft¸mÄ Nn«mWm\v. A§sW B sNmSn fWÊn Npjn¨n«p Mm³ WX¶p. tKm`n]psX
Sn^¡n`pw KoknS {bm^mϧan`pw B tfmiw sbmXnbnXn¨p fmªp NnX¶p. HXpkn Fsâ GtSm WÃ
hf]¯nWv H^p Akh^w H¯p Nn«n. em^yko«n […]

Continue reading

ഒഴിവുദിനം

ഒഴിവുദിനം OZHIVUDINAM MALAYALAM KAMBI KATHAKAL BY പോൾ  Np_¨p Wmam]n DÅn sNm*v WX¶ H^p B{Pifm]n^p¶p ASv. H^p bnlNv sb®nsW Asæn SÅs] b\n]\w. Ft´m H^p B{Piw. bs£ WsÃm^p Akh^w Ft¸mÄ Nn«mWm\v. A§sW B sNmSn fWÊn Npjn¨n«p Mm³ WX¶p. tKm`n]psX Sn^¡n`pw KoknS {bm^mϧan`pw B tfmiw sbmXnbnXn¨p fmªp NnX¶p. HXpkn Fsâ GtSm Wà hf]¯nWv H^p Akh^w H¯p Nn«n. em^yko«n […]

Continue reading