നീയെൻ ചാരെ 2 [ഒവാബി]

നീയെൻ ചാരെ 2 Neeyen Chare Part 2 | Author : Ovabi | Previous Part  
ചെങ്ങായീസ്……മുന്നത്തെ പാർട്ടിൽ ഒരുപാടി അക്ഷരത്തെറ്റ് വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ
പെട്ടിരുന്നു.. പരമാവതി തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്… പിന്നെ …ഞാൻ അധികം
ഭാഷാ സമ്പത്തുള്ള ആളൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലളിതമായ ഭാഷയിലായിരിക്കും എഴുതുക.
അധികം സാഹിത്യവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്…നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു…സ്നേഹത്തോടെ…. ഒവാബി…. നീയെൻ ചാരെ…2 —————————-
പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് 9 മണി […]

Continue reading

നീയെൻ ചാരെ 2 [ഒവാബി]

നീയെൻ ചാരെ 2 Neeyen Chare Part 2 | Author : Ovabi | Previous Part   ചെങ്ങായീസ്……മുന്നത്തെ പാർട്ടിൽ ഒരുപാടി അക്ഷരത്തെറ്റ് വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു.. പരമാവതി തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്… പിന്നെ …ഞാൻ അധികം ഭാഷാ സമ്പത്തുള്ള ആളൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലളിതമായ ഭാഷയിലായിരിക്കും എഴുതുക. അധികം സാഹിത്യവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്…നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു…സ്നേഹത്തോടെ…. ഒവാബി…. നീയെൻ ചാരെ…2 —————————- പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് 9 മണി […]

Continue reading

നീയെൻ ചാരെ [ഒവാബി]

നീയെൻ ചാരെ Neeyen Chare | Author : Ovabi പ്രിയമുള്ളവരേ…..ഞാൻ ഈ സൈറ്റിലെ
വായണക്കാരനായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ …ആദ്യം വാളിൽ കണ്ട കുറെ
സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചു …പിന്നെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട കഥാകാരന്റെ സ്റ്റോറീസ് തേടിപിടിച്ച്
വായിക്കാൻ തുടങ്ങി…പിന്നെ ഒരു കഥ എഴുതാൻ ഒരു മോഹം ….. ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്
….അതിന്റെ എല്ലാ പോരായ്മകളും ഉണ്ടാവും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നിങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവെക്കണം… അതുപോലെ ഈ കഥയിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും
. പ്രണയവിരഹങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം […]

Continue reading

നീയെൻ ചാരെ [ഒവാബി]

നീയെൻ ചാരെ Neeyen Chare | Author : Ovabi പ്രിയമുള്ളവരേ…..ഞാൻ ഈ സൈറ്റിലെ വായണക്കാരനായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ …ആദ്യം വാളിൽ കണ്ട കുറെ സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചു …പിന്നെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട കഥാകാരന്റെ സ്റ്റോറീസ് തേടിപിടിച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി…പിന്നെ ഒരു കഥ എഴുതാൻ ഒരു മോഹം ….. ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ….അതിന്റെ എല്ലാ പോരായ്മകളും ഉണ്ടാവും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവെക്കണം… അതുപോലെ ഈ കഥയിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും . പ്രണയവിരഹങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം […]

Continue reading