ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher
Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer
Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n
sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw.
tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v.
s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw. tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

യാത്രയിലെ കളിസുഖം ഗീത ടീച്ചറുമായി

യാത്രയിലെ കളിസുഖം ഗീത ടീച്ചറുമായി Yaathrayile Kalisukham Geetha Teacherumaayi
Author Writer Bhageerathan Pillai Fsâ tb^v lnkUmhv ,k]Êv fp¸Sp. tWkn]n tKm`n
sI¿p¶p , H^p ss{XWnwPnWm]n Sn^pkW´bp^¯p k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp S¼mWqÀ dÊväm³ZnÂ
F¯n. hf]w B_pf\n. {SnÊqÀ F¯pt¼mtj¡pw tW^w skap¡pw. bpgvdm¡v hoäpw , NÀ«Wpw DÅ
hq¸À FN-vhv{bÊv Nn«n. hoän A`hfm]n bp_t¯¡p tWm¡n]n^n¡pt¼mjm\v N*ÎÀ k¶p b_]p¶Sv
knWvtZm hoäv dp¡nwPv B\v […]

Continue reading

യാത്രയിലെ കളിസുഖം ഗീത ടീച്ചറുമായി

യാത്രയിലെ കളിസുഖം ഗീത ടീച്ചറുമായി Yaathrayile Kalisukham Geetha Teacherumaayi Author Writer Bhageerathan Pillai Fsâ tb^v lnkUmhv ,k]Êv fp¸Sp. tWkn]n tKm`n sI¿p¶p , H^p ss{XWnwPnWm]n Sn^pkW´bp^¯p k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp S¼mWqÀ dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. {SnÊqÀ F¯pt¼mtj¡pw tW^w skap¡pw. bpgvdm¡v hoäpw , NÀ«Wpw DÅ hq¸À FN-vhv{bÊv Nn«n. hoän A`hfm]n bp_t¯¡p tWm¡n]n^n¡pt¼mjm\v N*ÎÀ k¶p b_]p¶Sv knWvtZm hoäv dp¡nwPv B\v […]

Continue reading

പുന്നാര സീന – എന്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ

പുന്നാര സീന എന്റെ  ഫിസിക്സ്  ടീച്ചർ PUNNARA SEENA – ENTE PHYSICS TEACHER BY
Writer Sree.BHAGEERATHAN PILLAI   A©p k^vgw fp¼v bm`¡mXpÅ skmt¡g\Â hv–NqanÂ
bYn¡p¼mÄ WX¶ In` hwek§Ä B\v CknsX b¦psk¡p¶Sv. Mm³ Fs¶ bän b_]mw. tb^v knlm .
cpXvtdmapw N^msX ]pw Dj¸n WX¶SnWm ¹hv–äpkn F¯n]t¸mtj¡pw FWn¡v C^pbSp k]Êm]n.
hv–Nqans` ASänNhv Im¼n ]³ B\v Mm³. WÃ KnwWmÌnNv dmZn […]

Continue reading

പുന്നാര സീന – എന്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ

പുന്നാര സീന എന്റെ  ഫിസിക്സ്  ടീച്ചർ PUNNARA SEENA – ENTE PHYSICS TEACHER BY Writer Sree.BHAGEERATHAN PILLAI   A©p k^vgw fp¼v bm`¡mXpÅ skmt¡g\ hv–Nqan bYn¡p¼mÄ WX¶ In` hwek§Ä B\v CknsX b¦psk¡p¶Sv. Mm³ Fs¶ bän b_]mw. tb^v knlm . cpXvtdmapw N^msX ]pw Dj¸n WX¶SnWm ¹hv–äpkn F¯n]t¸mtj¡pw FWn¡v C^pbSp k]Êm]n. hv–Nqans` ASänNhv Im¼n ]³ B\v Mm³. Wà KnwWmÌnNv dmZn […]

Continue reading