ഇരുട്ടും നിലാവും 3 [നളൻ]

❤ ഇരുട്ടും നിലാവും 3 ❤ Eruttum Nilaavum Part 3 | Author : Nalan | Previous Part
  സാധാരണ  എന്നെ അധികം ആരും ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല.അതും ചേട്ടന്റെ ഫോണിൽ ഒട്ടും
ഇല്ലായിരുന്നു. ആരായിരിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയിൽ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ എന്ന്
പറഞ്ഞു.പരിചയമുള്ള ശബ്ദം.നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ആണിന്റെ തന്നെ.ആരാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ
തുടങ്ങിയപ്പോൾ , “നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ??ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിന്നെ എത്ര
തവണ ഞാൻ […]

Continue reading

ഇരുട്ടും നിലാവും 3 [നളൻ]

❤ ഇരുട്ടും നിലാവും 3 ❤ Eruttum Nilaavum Part 3 | Author : Nalan | Previous Part   സാധാരണ  എന്നെ അധികം ആരും ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല.അതും ചേട്ടന്റെ ഫോണിൽ ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. ആരായിരിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയിൽ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു.പരിചയമുള്ള ശബ്ദം.നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ആണിന്റെ തന്നെ.ആരാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ , “നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ??ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിന്നെ എത്ര തവണ ഞാൻ […]

Continue reading

ഇരുട്ടും നിലാവും 2 [നളൻ]

❤ ഇരുട്ടും നിലാവും 2 ❤ Eruttum Nilaavum Part 2 | Author : Nalan | Previous Part
  ഒരു വലിയ വീട്. വീടാണോ അതോ പഴയ ഒരു   പ്രമാണിയുടെ ഇല്ലം ആണോ എന്ന് സംശയം
തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള അടിപൊളി വീട്. മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള കുളം.
ഒരു അമ്പല കുളം പോലെ ഉണ്ട്.പക്ഷെ അടുത്തൊന്നും അമ്പലം ഇല്ല.കുളത്തിന്റെ അരികിലൂടെ
കാർ പോകാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്.ആ വഴിയിലൂടെ […]

Continue reading

ഇരുട്ടും നിലാവും 2 [നളൻ]

❤ ഇരുട്ടും നിലാവും 2 ❤ Eruttum Nilaavum Part 2 | Author : Nalan | Previous Part   ഒരു വലിയ വീട്. വീടാണോ അതോ പഴയ ഒരു   പ്രമാണിയുടെ ഇല്ലം ആണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള അടിപൊളി വീട്. മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള കുളം. ഒരു അമ്പല കുളം പോലെ ഉണ്ട്.പക്ഷെ അടുത്തൊന്നും അമ്പലം ഇല്ല.കുളത്തിന്റെ അരികിലൂടെ കാർ പോകാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്.ആ വഴിയിലൂടെ […]

Continue reading