രാജ രാജ രാജാധിരാജ 2 [Gilly06]

രാജ രാജ  രാജാധിരാജ 2 Raja Raja Rajadhiraja Part 2 | Author : Gilly06 | Previous Part   അങ്ങനെ രാധായ്ക്ക് ശേഖരൻ കുട്ടി വന്നത് കൊണ്ട് അയ്യപ്പനും ഗോപിയും ആയി കളിക്കാൻ പറ്റാതെ നടക്കുക ആയിരുന്നു.       അയ്യപ്പനും ഗോപിയും ആണേൽ രാധയുടെ വയറും മുലയും നോക്കി നടക്കുക ആണ്. അത് മാത്രമെ കിട്ടുനോളൂ അവർക്ക്. അയ്യപ്പൻ ആരും കാണാതെ വയറിൽ ഒകെ ഒരു പിടി അത് മാത്രമെ […]

Continue reading

രാജ രാജ രാജാധിരാജ [Gilly06]

രാജ രാജ  രാജാധിരാജ Raja Raja Rajadhiraja | Author : Gilly06     ഷീജ എന്റെ അമ്മ കഥ സപ്പോർട്ട് കുറവായത് കൊണ്ട് ആണ് തത്കാലം നിർത്തിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് കണ്ട കമന്റ്സ് വീണ്ടും എഴുതാൻ തോന്നിക്കുന്നു… വീണ്ടും വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു..ഈ സിനിമ കമ്പി കഥ കുറെ നാളായി മനസ്സിൽ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഒരു കഥ…     ശേഖരൻ കുട്ടി ഒരു പമ്പ് കൂടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഒകെ നടത്തി ജീവിക്കുന്നു. […]

Continue reading