കാത്തിരിപ്പു

കാത്തിരിപ്പു 1 Kaathirippu bY Kunjan എന്റെപേരു ഷാഹുൽ 26വയസുണ്ട് ഇന്നലെവരെ ഞാനും
ഒരു വായനക്കാരൻ ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്നു നാട്ടിൽ എന്റെ കടയുടെ
മുൻപിലാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നും വായ്നോട്ടമാണ് എന്റെ കാര്യ പരിപാടി ഒരു ദിവസം ഒരു
സുന്ദരി മഞ്ച് വാങ്ങിക്കാൻ എന്റെ കടയിലേക്ക് വന്നു 100 രൂപയായിരുന്നു തെന്നിരുന്നധ്
ചെയ്ഞ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നാളെ തന്നാൽ മതി എന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു അവൾ
പോയി ഞാൻ അവളുടെ […]

Continue reading

കാത്തിരിപ്പു

കാത്തിരിപ്പു 1 Kaathirippu bY Kunjan എന്റെപേരു ഷാഹുൽ 26വയസുണ്ട് ഇന്നലെവരെ ഞാനും ഒരു വായനക്കാരൻ ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്നു നാട്ടിൽ എന്റെ കടയുടെ മുൻപിലാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നും വായ്നോട്ടമാണ് എന്റെ കാര്യ പരിപാടി ഒരു ദിവസം ഒരു സുന്ദരി മഞ്ച് വാങ്ങിക്കാൻ എന്റെ കടയിലേക്ക് വന്നു 100 രൂപയായിരുന്നു തെന്നിരുന്നധ് ചെയ്ഞ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നാളെ തന്നാൽ മതി എന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു അവൾ പോയി ഞാൻ അവളുടെ […]

Continue reading