കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ 5

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ 5 KAALAM MAIKKATHA ORMAKAL BY : KAALAM SAAKSHI അവർ
മാനേജരുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴും പ്രകാശ്
തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നില്ല. വീണയും പ്രിയയും ഷനുവിനോട് ഇന്നത്തെ സെയിലിന്റെ കണക്കുകൾ
നൽകുകയായിരുന്നു. സൂരജ് നീ വേണമെങ്കിൽ പോയി റെസ്റ്റെടുത്തോളൂ മാർട്ടിൻ സൂരജിനോട്
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഷനുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. സൂരജ് ബാഗ് വെച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ കയറി
ബാഗിൽ നിന്നും ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ബാത്‌റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷ് ആയി. […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ 5

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ 5 KAALAM MAIKKATHA ORMAKAL BY : KAALAM SAAKSHI അവർ മാനേജരുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴും പ്രകാശ് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നില്ല. വീണയും പ്രിയയും ഷനുവിനോട് ഇന്നത്തെ സെയിലിന്റെ കണക്കുകൾ നൽകുകയായിരുന്നു. സൂരജ് നീ വേണമെങ്കിൽ പോയി റെസ്റ്റെടുത്തോളൂ മാർട്ടിൻ സൂരജിനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഷനുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. സൂരജ് ബാഗ് വെച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ കയറി ബാഗിൽ നിന്നും ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ബാത്‌റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷ് ആയി. […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ പാർട്ട് 4

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ 4 Kaalam Makkatha Ormakal bY:Kalam Sakshi |
www.Muthuchippi.net
വായനക്കാരുടെ സഹാകാരത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്കളാണ് എന്റെ ഊർജം സൊ പ്ളീസ് കമന്റ്. നിങ്ങളുടെ എല്ല കമന്റ്കൾക്കും മറുപടി നല്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇനിയും പ്രദീക്ഷിക്കുന്നു.
മാർട്ടിൻ സൂരജിനെയും വിളിച്ച് മാനേജറിന്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.
മാർട്ടിൻ ബാഗ് പായ്ക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. സ്റ്റാഫ്‌സ്
എല്ലാം അവരെയും കാത്ത് നില്കുകുകയായിരുന്നു. സൂരജ് മാർട്ടിന്റെ കൂടെയാനല്ലേ
പോകുന്നത് വീണ ചോദിച്ചു. അതെ ഇവനെ എന്റെ ട്രൈനീ ആക്കാനാണ് മാനേജർ പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ബാഗ് പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കു […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ പാർട്ട് 4

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ 4 Kaalam Makkatha Ormakal bY:Kalam Sakshi | www.kambikuttan.net വായനക്കാരുടെ സഹാകാരത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്കളാണ് എന്റെ ഊർജം സൊ പ്ളീസ് കമന്റ്. നിങ്ങളുടെ എല്ല കമന്റ്കൾക്കും മറുപടി നല്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇനിയും പ്രദീക്ഷിക്കുന്നു. മാർട്ടിൻ സൂരജിനെയും വിളിച്ച് മാനേജറിന്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മാർട്ടിൻ ബാഗ് പായ്ക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. സ്റ്റാഫ്‌സ് എല്ലാം അവരെയും കാത്ത് നില്കുകുകയായിരുന്നു. സൂരജ് മാർട്ടിന്റെ കൂടെയാനല്ലേ പോകുന്നത് വീണ ചോദിച്ചു. അതെ ഇവനെ എന്റെ ട്രൈനീ ആക്കാനാണ് മാനേജർ പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ബാഗ് പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കു […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 3

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 3 Kalam maykkatha Ormakal part-03 bY: Kalam Sakshi
ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്നോട് ഷമിക്കണം. ഈ കഥയുടെ 2nd പാർട്ട് എഴുതിയത് മൊബൈലിൽ
ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ കൊണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ്
ചെയ്തപ്പോൾ പകുതി മാത്രമേ പേസ്റ്റ് ആയുള്ളൂ. ക്ലിപ്ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് കഴിഞ്ഞത്
കൊണ്ടാവാം. അത് ഞാൻ ശ്രേധിക്കാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കൊണ്ടാണ് കഥയുടെ വ്യക്തമായ
രൂപം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയാതെ […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 3

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 3 Kalam maykkatha Ormakal part-03 bY: Kalam Sakshi ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്നോട് ഷമിക്കണം. ഈ കഥയുടെ 2nd പാർട്ട് എഴുതിയത് മൊബൈലിൽ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ കൊണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പകുതി മാത്രമേ പേസ്റ്റ് ആയുള്ളൂ. ക്ലിപ്ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം. അത് ഞാൻ ശ്രേധിക്കാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കൊണ്ടാണ് കഥയുടെ വ്യക്തമായ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയാതെ […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 2

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 2 Kaalam Maikkatha Ormakal PART-02 bY: കാലം സാക്ഷി
ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച പലർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ലഭിച്ച കമന്റ്കളിൽ
നിന്നും മനസ്സിലായി. പലരും അവർക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിൽക്കാൻ
സ്രമിച്ചതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഏതായാലും ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം ഈ
ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് കൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം
എന്ത്കൊണ്ട് കഥ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി? അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പേജ് കുറഞ്ഞതിന് […]

Continue reading

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 2

കാലം മായ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ part 2 Kaalam Maikkatha Ormakal PART-02 bY: കാലം സാക്ഷി ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച പലർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ലഭിച്ച കമന്റ്കളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി. പലരും അവർക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിൽക്കാൻ സ്രമിച്ചതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഏതായാലും ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് കൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത്കൊണ്ട് കഥ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി? അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പേജ് കുറഞ്ഞതിന് […]

Continue reading