വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 2 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് [Grant]

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 2 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് Web Series Part 2 Casting couch | Author : Grant [ Previous Part ] [ www.kambistories.com]   വെബ് സീരീസ് അധ്യായം ഒന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്  എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണിതെന്നു ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ അറിവിനായി പറയുന്നു . ആദ്യഭാഗത്തിനു ഞാൻ പ്രതീക്ഷച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തിനുമപ്പുറം ഉള്ള പ്രതികരണം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് , ഈ കഥ പോസിറ്റീവ് ആയി സ്വീകരിച്ച   […]

Continue reading

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 1 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് [Grant]

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 1 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് Web Series Part 1 Casting couch | Author : Grant   ഈ കഥ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഡ്മിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ആമുഖം ഒരു കഥ തന്നെ എഴുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം നന്നാകുമെന്ന് അറിയില്ല . ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികവും ഭാവനാപരവും ആണ് . ഈ കഥയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ  ആയോ . ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനവുമായി […]

Continue reading