കുക്കോൽഡ് ജീവിതം

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം BY RAMEES എന്റെ പേര് റമീസ് 29 വയസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആറു
വർഷം ആയി.അവളുടെ പേര് ആയിഷ ഇപ്പോൾ 24 വയസ്. അവളുടെ പതിനെട്ടാം വയസിൽ ഞാൻ കല്യാണം
കഴിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട് മൂന്നു വയസ് പേര് നസ്രിയ.ഞാൻ ഗൾഫിൽ ആണ്
സ്വന്തം ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട്. ഉപ്പ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ നമ്മുടെ
ഒപ്പരം ഇല്ല.വീട്ടിൽ ഉമ്മ ജമീല മാത്രം ഉള്ളു അനിയൻ റസാഖ് […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം BY RAMEES എന്റെ പേര് റമീസ് 29 വയസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആറു വർഷം ആയി.അവളുടെ പേര് ആയിഷ ഇപ്പോൾ 24 വയസ്. അവളുടെ പതിനെട്ടാം വയസിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട് മൂന്നു വയസ് പേര് നസ്രിയ.ഞാൻ ഗൾഫിൽ ആണ് സ്വന്തം ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട്. ഉപ്പ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ നമ്മുടെ ഒപ്പരം ഇല്ല.വീട്ടിൽ ഉമ്മ ജമീല മാത്രം ഉള്ളു അനിയൻ റസാഖ് […]

Continue reading