ഇല്ലിക്കോട്ട് തമ്പുരാൻ 1 [SHIEKH JAZIM]

ഇല്ലിക്കോട്ട് തമ്പുരാൻ (ഭാഗം 1) Ellikkottu thamburaan Part 1 Author : SHIEKH JAZIM GENER :- തമ്പുരാൻ/മാടമ്പി/മെഡീവിയൽ/കുടിയാൻ   ഈ കഥയും, കഥാപാത്രങ്ങളും, സ്ഥലങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം ആണ്. ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുമായോ വ്യക്തികളുമായോ സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും യദ്രിശ്ചികം മാത്രം. #ഷെയ്ഖ് ജാസിം. വർഷം 1972, ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പി ശ്രീചിത്ര വർമ്മ തമ്പുരാന്റെ ഇല്ലിക്കോട്‌ എന്ന പ്രശസ്തമായ കൊട്ടാരത്തെ ചുറ്റി പറ്റിയും, ആ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണലാട് […]

Continue reading