കുടുംബം 2 [Binu]

കുടുംബം 2 Kudumbam Part 2 | Author : Binu [ Previous Part ]   പിറ്റേന്ന്
ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു. ആര്യയും ആമിയും അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിൽ വീണയെ കാണാനായി പോയി
ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന രണ്ടേക്കർ പറമ്പ് പൊക്കത്തിൽ മതിൽ കെട്ടി
മറച്ചിരുന്നു. അതിൽ തെങ്ങും കവുങ്ങും വാഴയും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മാത്രം മതിലിനു വെളിയിൽ
റോഡ് വരെ അരകിലോമീറ്റർ ദൂരം റബ്ബർ തോട്ടം മെയിൻ റോഡിൽ എത്തുമ്പോൾ വലതു വശത്ത്
ഞങ്ങളുടെ പമ്പ്. […]

Continue reading

കുടുംബം 2 [Binu]

കുടുംബം 2 Kudumbam Part 2 | Author : Binu [ Previous Part ]   പിറ്റേന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു. ആര്യയും ആമിയും അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിൽ വീണയെ കാണാനായി പോയി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന രണ്ടേക്കർ പറമ്പ് പൊക്കത്തിൽ മതിൽ കെട്ടി മറച്ചിരുന്നു. അതിൽ തെങ്ങും കവുങ്ങും വാഴയും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മാത്രം മതിലിനു വെളിയിൽ റോഡ് വരെ അരകിലോമീറ്റർ ദൂരം റബ്ബർ തോട്ടം മെയിൻ റോഡിൽ എത്തുമ്പോൾ വലതു വശത്ത് ഞങ്ങളുടെ പമ്പ്. […]

Continue reading