കുടുംബരഹസ്യം 5 [SASSI]

കുടുംബരഹസ്യം 5 [SASSI] KUDUMBARAHASYAM  PART 5 BY SASSI | Previous Part    
അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു നുക്ലീർ ഫാമിലി, അമ്മയും അച്ഛനും 3മകളും അച്ഛൻ മുസ്തഫ അലി
‘അമ്മ സൈനബ അലി മക്കൾ നിസാം അലി നസീമ അലി നാജിയ അലി നിസാമിന്റെ കാമുകി ആസിയ
നസീമയുടെ ഭർത്താവ് ജമാൽ. അവസരം കാത്തിരുന്നു നിസാം മടുത്തു
തുടങ്ങിയിരുന്നു,എങ്കിലും അവൻ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടത്തിനു തയ്യാർ അല്ലായിരുന്നു.നസീമയെ
എങ്ങിനെലും വളക്കണം പക്ഷെ എങ്ങിനെ ഉമ്മയെ വളച്ചപോലെ […]

Continue reading

കുടുംബരഹസ്യം 5 [SASSI]

കുടുംബരഹസ്യം 5 [SASSI] KUDUMBARAHASYAM  PART 5 BY SASSI | Previous Part     അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു നുക്ലീർ ഫാമിലി, അമ്മയും അച്ഛനും 3മകളും അച്ഛൻ മുസ്തഫ അലി ‘അമ്മ സൈനബ അലി മക്കൾ നിസാം അലി നസീമ അലി നാജിയ അലി നിസാമിന്റെ കാമുകി ആസിയ നസീമയുടെ ഭർത്താവ് ജമാൽ. അവസരം കാത്തിരുന്നു നിസാം മടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു,എങ്കിലും അവൻ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടത്തിനു തയ്യാർ അല്ലായിരുന്നു.നസീമയെ എങ്ങിനെലും വളക്കണം പക്ഷെ എങ്ങിനെ ഉമ്മയെ വളച്ചപോലെ […]

Continue reading

കുടുംബരഹസ്യം 5 [SASSI]

കുടുംബരഹസ്യം 5 [SASSI] KUDUMBARAHASYAM  PART 5 BY SASSI | Previous Part     അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു നുക്ലീർ ഫാമിലി, അമ്മയും അച്ഛനും 3മകളും അച്ഛൻ മുസ്തഫ അലി ‘അമ്മ സൈനബ അലി മക്കൾ നിസാം അലി നസീമ അലി നാജിയ അലി നിസാമിന്റെ കാമുകി ആസിയ നസീമയുടെ ഭർത്താവ് ജമാൽ. അവസരം കാത്തിരുന്നു നിസാം മടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു,എങ്കിലും അവൻ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടത്തിനു തയ്യാർ അല്ലായിരുന്നു.നസീമയെ എങ്ങിനെലും വളക്കണം പക്ഷെ എങ്ങിനെ ഉമ്മയെ വളച്ചപോലെ […]

Continue reading