സംതൃപ്തി 4 [Lavender]

സംതൃപ്തി 4 Samthripthi Part 4 | Author : Lavender | Previous Part അമ്മയുടെ വായിലെടുപ്പും , പാലുകുടിയും കഴിഞ്ഞ് , വെപ്പാട്ടി ഭാര്യയെയും കൊണ്ട് മകനായ ഞാൻ തിരിച്ചു… തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി …. ….. ……. : കുറച്ച് ദിവസം അമ്മയെ കൂട്ടികൊടുത്തുകളിച്ച ഒരു കാമ ത്രില്ലിലായിരുന്നു ഞാൻ , പെറ്റു പോറ്റിയ പേറ്റു പൂറ്റിലേക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിറയൊഴിക്കുമ്പഴും | കാടിന്റെ മക്കൾ പങ്കിട്ടെടുത്ത മാദക തിടമ്പിന്റെ യോനീതടത്തിന്റെ അവകാശി […]

Continue reading

സംതൃപ്തി 3 [Lavender]

ഇതൊരു നിഷിദ്ധ സംഗമ അനുഭവമാണ് താൽപര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് ….. സംതൃപ്തി 3
Samthripthi Part 3 | Author : Lavender | Previous Part   മതിമറന്ന് കാമവും തീർത്ത
ഞാനും അമ്മയും, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എല്ലാം വീണ്ടും പഴയതു പോലെ ആയി, അമ്മയുടെ കൂടെ
ഉള്ള എന്റെ കാമപേക്കൂത്തു, ദിനം തോറും കൂടി വന്നു, കൂടാത്ത ‘വെപ്പാട്ടി താലി’
അമ്മയുടെ കൂടെ രാത്രി മെത്ത പങ്കിടാൻ അനുവാദം കൂടി തന്നതോടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ
അമ്മക്ക് […]

Continue reading

സംതൃപ്തി 3 [Lavender]

ഇതൊരു നിഷിദ്ധ സംഗമ അനുഭവമാണ് താൽപര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് ….. സംതൃപ്തി 3 Samthripthi Part 3 | Author : Lavender | Previous Part   മതിമറന്ന് കാമവും തീർത്ത ഞാനും അമ്മയും, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എല്ലാം വീണ്ടും പഴയതു പോലെ ആയി, അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള എന്റെ കാമപേക്കൂത്തു, ദിനം തോറും കൂടി വന്നു, കൂടാത്ത ‘വെപ്പാട്ടി താലി’ അമ്മയുടെ കൂടെ രാത്രി മെത്ത പങ്കിടാൻ അനുവാദം കൂടി തന്നതോടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ അമ്മക്ക് […]

Continue reading