കെണി 2

കെണി 2 Keni Part 2 Kambikatha bY ആറു ഇഞ്ച്   അരുണ് മായി ഉണ്ടായ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം
രശ്മി കുറെ നാൾ വല്യ സങ്കടത്തിൽ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ സൂരജ് തന്റെ വഴിവിട്ട ലൈംഗിക
ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പതിയെ സൂരജ് രശ്മിയെ
പ്രേരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവൾ അചഞ്ചല ആയിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം നന്നായി
മുന്നോട്ടു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു. സൂരജ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും. രശ്മി വീട്ടു
കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. […]

Continue reading

കെണി 2

കെണി 2 Keni Part 2 Kambikatha bY ആറു ഇഞ്ച്   അരുണ് മായി ഉണ്ടായ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം രശ്മി കുറെ നാൾ വല്യ സങ്കടത്തിൽ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ സൂരജ് തന്റെ വഴിവിട്ട ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പതിയെ സൂരജ് രശ്മിയെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവൾ അചഞ്ചല ആയിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം നന്നായി മുന്നോട്ടു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു. സൂരജ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും. രശ്മി വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. […]

Continue reading