പുഷ്പാർച്ചനയും തൃമധുരവും [കൊമ്പൻ]

പുഷ്പാർച്ചനയും തൃമധുരവും Pushparchanayum Trimadhuravum | Author : Komban മുൻപ് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കഥയുടെ കോർ ഐഡിയ മാത്രം ഇതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉച്ച മയക്കം കഴിഞ്ഞു അർച്ചന കട്ടിലില്‍ നിന്നും പതിയെ എഴുന്നേറ്റു. ക്ലോക്ക് ഇല്‍ സമയം 3 അടിച്ചു, സിദ്ധു എന്ന് വിളിക്കുന്ന സിദ്ധാർഥ് കോളേജിൽ നിന്നും വരാൻ സമയം ആയിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആണ് കോളേജ്, നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരം. അവിടെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നു പഠിക്കുകയാണ്. തന്റെ […]

Continue reading

പുഷ്പാർച്ചനയും തൃമധുരവും [കൊമ്പൻ]

പുഷ്പാർച്ചനയും തൃമധുരവും Pushparchanayum Trimadhuravum | Author : Komban മുൻപ് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കഥയുടെ കോർ ഐഡിയ മാത്രം ഇതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉച്ച മയക്കം കഴിഞ്ഞു അർച്ചന കട്ടിലില്‍ നിന്നും പതിയെ എഴുന്നേറ്റു. ക്ലോക്ക് ഇല്‍ സമയം 3 അടിച്ചു, സിദ്ധു എന്ന് വിളിക്കുന്ന സിദ്ധാർഥ് കോളേജിൽ നിന്നും വരാൻ സമയം ആയിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആണ് കോളേജ്, നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരം. അവിടെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നു പഠിക്കുകയാണ്. തന്റെ […]

Continue reading