അമ്മു ആൻഡ് മീ [കേശു]

അമ്മു ആൻഡ് മീ Ammu And Me | Author : Keshu   ഒരു വിധത്തിലാണ്, രാജേട്ടന്റെ കൈ അമ്മു വിടുവിച്ചത്.. അമ്മു, മൊബൈൽ എടുത്തുനോക്കി… നേരം 5.15 ആയിട്ടുണ്ട്. സാധരണ എന്നും 5 മണിക്കാണ് എണീക്കാറുള്ളത്… ക്ഷീണം കൊണ്ടങ്ങു കിടന്ന് പോയതാ… എങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കും? അമ്മാതിരി ചെയ്ത്തല്ലേ ചെയ്തത്? ദേഹം ആകെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു, കള്ളൻ.. എന്നിട്ട് ഒന്നുമറിയാത്ത പോലുള്ള കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ, “കള്ളന്റെ ” “പണ്ണി സുഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മന്നനാ… നമിച്ചു […]

Continue reading

അമ്മു ആൻഡ് മീ [കേശു]

അമ്മു ആൻഡ് മീ Ammu And Me | Author : Keshu   ഒരു വിധത്തിലാണ്, രാജേട്ടന്റെ കൈ
അമ്മു വിടുവിച്ചത്.. അമ്മു, മൊബൈൽ എടുത്തുനോക്കി… നേരം 5.15 ആയിട്ടുണ്ട്. സാധരണ
എന്നും 5 മണിക്കാണ് എണീക്കാറുള്ളത്… ക്ഷീണം കൊണ്ടങ്ങു കിടന്ന് പോയതാ… എങ്ങനെ
ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കും? അമ്മാതിരി ചെയ്ത്തല്ലേ ചെയ്തത്? ദേഹം ആകെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു,
കള്ളൻ.. എന്നിട്ട് ഒന്നുമറിയാത്ത പോലുള്ള കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ, “കള്ളന്റെ ” “പണ്ണി
സുഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മന്നനാ… നമിച്ചു […]

Continue reading

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം 2 [കേശു]

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം 2 Dogiya Enikkishttam Part 2| Author : Keshu [ Previous Part ]   ‘ ”   പിടിക്കാൻ            ഉള്ളത്      അവിടാ….” സുനിതയുടെ          വാക്കുകൾ       കേൾക്കണ്ട          താമസം,      ഹേ മ    മുല         കൂർപ്പിച്ച്         മുന്നോട്ട്  […]

Continue reading

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം 2 [കേശു]

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം 2 Dogiya Enikkishttam Part 2| Author : Keshu [ Previous Part
]   ‘ ”   പിടിക്കാൻ            ഉള്ളത്      അവിടാ….” സുനിതയുടെ          വാക്കുകൾ 
     കേൾക്കണ്ട          താമസം,      ഹേ മ    മുല         കൂർപ്പിച്ച്       
 മുന്നോട്ട്  […]

Continue reading

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം [കേശു]

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം Dogiya Enikkishttam | Author : Keshu   കോളേജിൽ               സുനിതയുടെ         െബസ്റ്റ്         ഫ്രണ്ടായിരുന്നു,     ഹേമ രണ്ടു പേരും        വിവാഹിതർ… കോളേജിൽ          ആയിരിക്കുമ്പോൾ           തന്നെ          സുനിതയേക്കാൾ             അമിതമായി  […]

Continue reading

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം [കേശു]

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം Dogiya Enikkishttam | Author : Keshu   കോളേജിൽ             
 സുനിതയുടെ         െബസ്റ്റ്         ഫ്രണ്ടായിരുന്നു,     ഹേമ രണ്ടു പേരും       
വിവാഹിതർ… കോളേജിൽ          ആയിരിക്കുമ്പോൾ           തന്നെ          സുനിതയേക്കാൾ 
           അമിതമായി  […]

Continue reading

ചോറും……….[കേശു]

ചോറും………. Chorum…… | Author : Keshu   പതിവ്     പോലെ      അന്നും     
താമസിച്ചാണ്       രഘു    വീട്ടിലേക്ക്      പോയത്. മൊബൈൽ      ഫോണിൽ    സമയം   
നോക്കി….. സമയം    12   ആവുന്നു. വെടി വട്ടം    കഴിഞ്ഞു    സഭ   പിരിയുന്നത്   
 വരെ     സമയം     പോകുന്നത്       അറിയില്ല., അതാണ്     കാര്യം. […]

Continue reading

ചോറും……….[കേശു]

ചോറും………. Chorum…… | Author : Keshu   പതിവ്     പോലെ      അന്നും      താമസിച്ചാണ്       രഘു    വീട്ടിലേക്ക്      പോയത്. മൊബൈൽ      ഫോണിൽ    സമയം    നോക്കി….. സമയം    12   ആവുന്നു. വെടി വട്ടം    കഴിഞ്ഞു    സഭ   പിരിയുന്നത്     വരെ     സമയം     പോകുന്നത്       അറിയില്ല., അതാണ്     കാര്യം. […]

Continue reading

പ്രൊഫെസർ സാധന 4 [കേശു]

പ്രൊഫെസർ സാധന 4 Professor Sadhana Part 4 | Author : Keshu | Previous Part   യവന       പുരാണത്തിലെ      ദേവനെ   പോലെ    അരോഗ   ദൃഡഗാത്രനായ    ചോരത്തിളപ്പുള്ള     യുവാവ്      ജനിച്ച    വേഷത്തിൽ    എന്തിനും     തയാറായി        മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ     വികാരത്തിന്    തീ     പിടിച്ചു      കാമാന്ധയായി    പ്രൊഫെസർ    […]

Continue reading

പ്രൊഫെസർ സാധന 4 [കേശു]

പ്രൊഫെസർ സാധന 4 Professor Sadhana Part 4 | Author : Keshu | Previous Part   യവന 
     പുരാണത്തിലെ      ദേവനെ   പോലെ    അരോഗ   ദൃഡഗാത്രനായ    ചോരത്തിളപ്പുള്ള   
 യുവാവ്      ജനിച്ച    വേഷത്തിൽ    എന്തിനും     തയാറായി        മുന്നിൽ
നിന്നപ്പോൾ     വികാരത്തിന്    തീ     പിടിച്ചു      കാമാന്ധയായി    പ്രൊഫെസർ   
[…]

Continue reading