അയലത്തെ പെൺപടകൾ 2

അയലത്തെ പെൺപടകൾ 2 Ayalathe Penpadakal Part 2 bY കേശ് | Previous Parts F´m]m`pw
F¶pw b{Sw km]n¡m³ C^n¡p¶Sv sNm*v ko«pNmÀ¡pw AWptI¨n¡pw CSv ks^ hwl]w
tSm¶n]n«nÃ.A§sW H^p Unkhw ¢mÊn tbm]t¸mÄ hf^w. tNmaXn¨p tfmsW F¶pw knIm^n¨ Mm³
ko«nt`¡v WX¶p. ko«n bN AÑWpw A½]pw tKm`n¡v tbmNp¶Sv sNm*pw Hä tfmWm]Sv sNm*pw
ko«n Hä]v¡v C^n¡pt¼mÄ W½Ä hmVm^\ sI¿p¶ b\n sI¿mw F¶v N^pSn […]

Continue reading

അയലത്തെ പെൺപടകൾ 2

അയലത്തെ പെൺപടകൾ 2 Ayalathe Penpadakal Part 2 bY കേശ് | Previous Parts F´m]m`pw F¶pw b{Sw km]n¡m³ C^n¡p¶Sv sNm*v ko«pNmÀ¡pw AWptI¨n¡pw CSv ks^ hwl]w tSm¶n]n«nÃ.A§sW H^p Unkhw ¢mÊn tbm]t¸mÄ hf^w. tNmaXn¨p tfmsW F¶pw knIm^n¨ Mm³ ko«nt`¡v WX¶p. ko«n bN AÑWpw A½]pw tKm`n¡v tbmNp¶Sv sNm*pw Hä tfmWm]Sv sNm*pw ko«n Hä]v¡v C^n¡pt¼mÄ W½Ä hmVm^\ sI¿p¶ b\n sI¿mw F¶v N^pSn […]

Continue reading

അയലത്തെ പെൺപടകൾ

അയലത്തെ പെൺപടകൾ Ayalathe Penpadakal bY കേശ് Zm… ^mkns` Ss¶ A½]psX Cu A`À¨
sN«n«m\v fn¡ Unkh§an`pw F\o¡p¶Sv. CSnt¸m Ss¶ ^*v {bmklyw B]n.. CWn AXp¯ knan
AÑtâSv B]n^n¡pw. ASnWnsX sNmXp¡msS Ss¶ N«n`nsâ tfs`¶v ARv F\o¨p. Asæn`pw H^p
knan knanIp Njnªm AXp¯Sv Fsâ S`f*]vNv Ss¶ Nn«pw F¶v Nn«n AWpekw DtÅm*v ASv
tks*¶v sk¡m_m\v bSnkv. Fsâ tb^v b_ªnÃt`m..Af ko«pNm^pw b^nI]fptÅm^pw […]

Continue reading

അയലത്തെ പെൺപടകൾ

അയലത്തെ പെൺപടകൾ Ayalathe Penpadakal bY കേശ് Zm… ^mkns` Ss¶ A½]psX Cu A`À¨ sN«n«m\v fn¡ Unkh§an`pw F\o¡p¶Sv. CSnt¸m Ss¶ ^*v {bmklyw B]n.. CWn AXp¯ knan AÑtâSv B]n^n¡pw. ASnWnsX sNmXp¡msS Ss¶ N«n`nsâ tfs`¶v ARv F\o¨p. Asæn`pw H^p knan knanIp Njnªm AXp¯Sv Fsâ S`f*]vNv Ss¶ Nn«pw F¶v Nn«n AWpekw DtÅm*v ASv tks*¶v sk¡m_m\v bSnkv. Fsâ tb^v b_ªnÃt`m..Af ko«pNm^pw b^nI]fptÅm^pw […]

Continue reading