ഗ്രീഷ്മ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ [കാന്തൻ]

ഗ്രീഷ്മ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ Greeshma Chechiye Kalicha Kadha | Author : Kanthan  
ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക.ഞാൻ രോഹിത് എനിക്കിപ്പോൾ
25 വയസ്. കാണാൻ 6 അടി പൊക്കം ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വണ്ണം,നിറയെ രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരമാണ്
എന്റേത്. ലിംഗത്തിന് 6 ഇഞ്ച് വലിപ്പം.വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സൽസ്വഭാവി ആണ്
എങ്കിലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം അലമ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആണ്.ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ
എം […]

Continue reading

ഗ്രീഷ്മ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ [കാന്തൻ]

ഗ്രീഷ്മ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ Greeshma Chechiye Kalicha Kadha | Author : Kanthan   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക.ഞാൻ രോഹിത് എനിക്കിപ്പോൾ 25 വയസ്. കാണാൻ 6 അടി പൊക്കം ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വണ്ണം,നിറയെ രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരമാണ് എന്റേത്. ലിംഗത്തിന് 6 ഇഞ്ച് വലിപ്പം.വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സൽസ്വഭാവി ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം അലമ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആണ്.ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എം […]

Continue reading