പ്രേമപൂജ [ക്രിസ്റ്റോ]

പ്രേമപൂജ Premapooja | Author : Christo     ഹൈ ആൾ.. ഞാൻ വിഷ്ണു.. ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എംകോം കഴിഞ്ഞു നിന്ന സമയത്തെ കഥയാണ്.. എന്റെ പൂജയുടെ കഥ…   പിജി കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങും പിഎസ്സിയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അടുത്ത വീട്ടിൽ പുതിയ വാടകക്കാർ വരുന്നത്.. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മോളും… മോളെ ഒഴിച്ച് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഞാൻ കണ്ടു.. ആള് പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൽ ആയതിനാൽ സ്ഥലം മാറി വന്നതാണ്..   […]

Continue reading