അമ്മയും വേലക്കാരനും 2 [ക്രൂരൻ]

അമ്മയും വേലക്കാരനും 2 Ammayum Velakkaranum Part 2 | Author : Kruran [ Previous
Part ]   പാർട്ട്‌ 1 കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രം തുടർന്ന് വായിക്കുക……………..     അങ്ങനെ
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബികോം 3 വർഷ വിദ്യാർത്തിയായി ഇപ്പോൾ എന്റെ മുഖ്യമായ ചിന്ത പടുത്തതിലായി
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കാൾ വന്നു അമ്മുമ്മയാണ് ദീപാവാലി ആല്ലേ
അങ്ങോട്ട്‌ ചെല്ലാൻ അമ്മയാണ് ഫോൺ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖം […]

Continue reading

അമ്മയും വേലക്കാരനും 2 [ക്രൂരൻ]

അമ്മയും വേലക്കാരനും 2 Ammayum Velakkaranum Part 2 | Author : Kruran [ Previous Part ]   പാർട്ട്‌ 1 കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രം തുടർന്ന് വായിക്കുക……………..     അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബികോം 3 വർഷ വിദ്യാർത്തിയായി ഇപ്പോൾ എന്റെ മുഖ്യമായ ചിന്ത പടുത്തതിലായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കാൾ വന്നു അമ്മുമ്മയാണ് ദീപാവാലി ആല്ലേ അങ്ങോട്ട്‌ ചെല്ലാൻ അമ്മയാണ് ഫോൺ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖം […]

Continue reading

അമ്മയും വേലക്കാരനും [ക്രൂരൻ]

അമ്മയും വേലക്കാരനും Ammayum Velakkaranum | Author : Kruran   ഇത് എന്റെ
ജീവിതത്തിൽ ശെരിക്കും നടന്ന ഒരുകഥയാണ് .. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണിത് നടന്നത് .. അമ്മയും
അച്ഛനും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം .. ഒരു അവധിക്കാലത്തു ഞാനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചു
അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു .. എനിക്ക് വെക്കേഷൻ ആയതിനാൽ 1 ആഴ്ച
ഇനി അവിടെആണ് താമസം .. ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം അച്ഛന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല .. അങ്ങനെ
ഞാനും അമ്മയും അവിടെ […]

Continue reading

അമ്മയും വേലക്കാരനും [ക്രൂരൻ]

അമ്മയും വേലക്കാരനും Ammayum Velakkaranum | Author : Kruran   ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശെരിക്കും നടന്ന ഒരുകഥയാണ് .. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണിത് നടന്നത് .. അമ്മയും അച്ഛനും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം .. ഒരു അവധിക്കാലത്തു ഞാനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചു അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു .. എനിക്ക് വെക്കേഷൻ ആയതിനാൽ 1 ആഴ്ച ഇനി അവിടെആണ് താമസം .. ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം അച്ഛന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല .. അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും അവിടെ […]

Continue reading