ചേച്ചിയുടെ ചൂട് 2 🔥 [ഗന്ധർവ്വൻ]

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് 2 Chechiyude Choodu 2 | Author : Gandharvvan Previous Part
ചേച്ചിയുടെ ചൂട് ആദ്യ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു…ഈ ഭാഗം
അതിന്റെ തുടർച്ച ആണ്.. അതുകൊണ്ട് ആദ്യഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക…
അപ്പൊ നമുക്ക് കഥ തുടരാം…… അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ പുരണ്ട മീരേച്ചിയുടെ പൂർ തേൻ ചേച്ചീ
എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വടിച്ചെടുത്ത് എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഉഴിഞ്ഞു…ഞാൻ അത് രുചിച്ചു
നോക്കാൻ അറപ്പ് കാണിച്ചതിൽ […]

Continue reading

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് 2 🔥 [ഗന്ധർവ്വൻ]

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് 2 Chechiyude Choodu 2 | Author : Gandharvvan Previous Part ചേച്ചിയുടെ ചൂട് ആദ്യ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു…ഈ ഭാഗം അതിന്റെ തുടർച്ച ആണ്.. അതുകൊണ്ട് ആദ്യഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക… അപ്പൊ നമുക്ക് കഥ തുടരാം…… അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ പുരണ്ട മീരേച്ചിയുടെ പൂർ തേൻ ചേച്ചീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വടിച്ചെടുത്ത് എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഉഴിഞ്ഞു…ഞാൻ അത് രുചിച്ചു നോക്കാൻ അറപ്പ് കാണിച്ചതിൽ […]

Continue reading

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് [ഗന്ധർവ്വൻ]

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് Chechiyude Choodu | Author : Gandharvvan ഞാൻ കാർത്തിക്… കിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും..എനിക്കിപ്പോൾ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞു… ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ കായലിനോട് ചേർന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്.. അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ആണ്.. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആയി…അമ്മ തയ്യൽ ഒക്കെ ആയി പോകുന്നു… പിന്നെ എനിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്… മീര…മീരേച്ചി എന്നേക്കാൾ 4 വയസ്സിനു മൂത്തതാ…മീരേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ.. അല്പം മെലിഞ്ഞ ശരീരം…എന്ന് വെച്ച് തീപ്പെട്ടികൊള്ളിയൊന്നും […]

Continue reading

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് [ഗന്ധർവ്വൻ]

ചേച്ചിയുടെ ചൂട് Chechiyude Choodu | Author : Gandharvvan ഞാൻ കാർത്തിക്… കിച്ചു
എന്ന് വിളിക്കും..എനിക്കിപ്പോൾ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞു… ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു
കൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ കായലിനോട് ചേർന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്.. അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ആണ്.. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആയി…അമ്മ
തയ്യൽ ഒക്കെ ആയി പോകുന്നു… പിന്നെ എനിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്… മീര…മീരേച്ചി എന്നേക്കാൾ
4 വയസ്സിനു മൂത്തതാ…മീരേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ.. അല്പം മെലിഞ്ഞ
ശരീരം…എന്ന് വെച്ച് തീപ്പെട്ടികൊള്ളിയൊന്നും […]

Continue reading

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ 2 [ഗന്ധർവ്വൻ]

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ 2 Ananthathayude Vihayussil Part 2 | Author : Gandharvan
Previous Part ജീവൻ അപ്പോഴാണ് നനഞ്ഞൊട്ടിയ അവളുടെ പാന്റി സ് കണ്ടത് , അവൻ അത്
വലിച്ചുരി. എന്നിട്ട് പോൺ വീഡിയോ കാണു പോലെ അവിടെ നാവിട്ടുരസി. അതിൽ അമ്യത ഒന്നു
ചിറി, സുഖം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു . അവൻ അമ്യതയുടെ പുഷ്പത്തിൽ നാവ് കടത്തി ചപ്പി വലിച്ചു
അവളിൽ നിന്ന് ശീൽക്കാരം ഉയർന്നു. അവൻ പുഷ്പം മൊത്തം വായിലാക്കി ചപ്പി. […]

Continue reading

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ 2 [ഗന്ധർവ്വൻ]

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ 2 Ananthathayude Vihayussil Part 2 | Author : Gandharvan Previous Part ജീവൻ അപ്പോഴാണ് നനഞ്ഞൊട്ടിയ അവളുടെ പാന്റി സ് കണ്ടത് , അവൻ അത് വലിച്ചുരി. എന്നിട്ട് പോൺ വീഡിയോ കാണു പോലെ അവിടെ നാവിട്ടുരസി. അതിൽ അമ്യത ഒന്നു ചിറി, സുഖം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു . അവൻ അമ്യതയുടെ പുഷ്പത്തിൽ നാവ് കടത്തി ചപ്പി വലിച്ചു അവളിൽ നിന്ന് ശീൽക്കാരം ഉയർന്നു. അവൻ പുഷ്പം മൊത്തം വായിലാക്കി ചപ്പി. […]

Continue reading

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ [ഗന്ധർവ്വൻ]

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ Ananthathayude Vihayussil | Author : Gandharvan   അമ്യതയെ
അന്നും കോളേജിൽ വച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ജീവന്റെ മനസ്സ് എന്തിനോ വേണ്ടി തുടച്ചു. അവൾ അവനെ
നോക്കി ചിരിച്ചു , അവൻ തിരിച്ചും ക്ലാസ്സിൽ വച്ച് അവളെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു അവൻ
. കോളേജിലെ കലാകാരി, കലാതിലകം , കണ്ണാനും തരക്കേടില്ല. ഒരു ശലീന സുന്ദരി .
ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ പറയും പോലെ അമ്യതക്ക് തന്നോട് ഒരു താൽപര്യം ഉണ്ടാവോ?
ഇതിപ്പോ 3rd സെമസ്റ്റർ […]

Continue reading

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ [ഗന്ധർവ്വൻ]

അനന്തതയുടെ വിഹായുസ്സിൽ Ananthathayude Vihayussil | Author : Gandharvan   അമ്യതയെ അന്നും കോളേജിൽ വച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ജീവന്റെ മനസ്സ് എന്തിനോ വേണ്ടി തുടച്ചു. അവൾ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു , അവൻ തിരിച്ചും ക്ലാസ്സിൽ വച്ച് അവളെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു അവൻ . കോളേജിലെ കലാകാരി, കലാതിലകം , കണ്ണാനും തരക്കേടില്ല. ഒരു ശലീന സുന്ദരി . ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ പറയും പോലെ അമ്യതക്ക് തന്നോട് ഒരു താൽപര്യം ഉണ്ടാവോ? ഇതിപ്പോ 3rd സെമസ്റ്റർ […]

Continue reading

മരണവീട്ടിലെ സുന്ദരി [ഗന്ധർവ്വൻ]

മരണവീട്ടിലെ സുന്ദരി  Maranaveetile Sundari | Author : Gandharvan   എന്റെ ലക്ഷ്മി
ടീച്ചർ ഭാഗം 2 കഴിഞ്‍ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.. ” മരണവീട്ടിലെ
സുന്ദരി “…എന്റെ ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഭാഗം 3( അവസാന ഭാഗം )
പണിപ്പുരയിലാണ്…പൂർത്തിയായിട്ടില്ല… നേരെ കഥയിലേക്ക് വരാം…. ഞാൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു
വെക്കേഷൻ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന സമയം…കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കറങ്ങലും തുണ്ട് പടം കണ്ട്
വാണമടിയും ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ പോകുന്നു… അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ മരണം
നടക്കുന്നത്… എന്റെ […]

Continue reading

മരണവീട്ടിലെ സുന്ദരി [ഗന്ധർവ്വൻ]

മരണവീട്ടിലെ സുന്ദരി  Maranaveetile Sundari | Author : Gandharvan   എന്റെ ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഭാഗം 2 കഴിഞ്‍ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.. ” മരണവീട്ടിലെ സുന്ദരി “…എന്റെ ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഭാഗം 3( അവസാന ഭാഗം ) പണിപ്പുരയിലാണ്…പൂർത്തിയായിട്ടില്ല… നേരെ കഥയിലേക്ക് വരാം…. ഞാൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വെക്കേഷൻ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന സമയം…കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കറങ്ങലും തുണ്ട് പടം കണ്ട് വാണമടിയും ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ പോകുന്നു… അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ മരണം നടക്കുന്നത്… എന്റെ […]

Continue reading