അപരിചിതനുമായി [ഭരതൻ]

അപരിചിതനുമായി Aparichithanumaayi | Author : Bharathan എന്റെ ആദ്യത്തെ ഗേ അനുഭവമല്ല ഇത്. എന്നാൽ അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഉണ്ടായ ആദ്യ അനുഭവമാണ് ഇത്. അയാളെ ഞാൻ പരിചയപെടുന്നത് ഒരു ഗേ ചാറ്റ് ആപ്പിലൂടെയാണ്. ആള് തിരുവനന്തപുരം കാരൻ ആണ്. പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ കഥ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്തീപോലെ ഞാൻ ഓർത്തു എഴുതുന്നതാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഇതിൽ ഇല്ല. ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാരൻ ആണ്. വൈകിട് പണിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ […]

Continue reading