സ്ത്രീ ആധിപത്യം [Gokul]

സ്ത്രീ ആധിപത്യം Sthree Adhipathyam | Author : Gokul   ഭാര്യ സ്വന്തം സ്ത്രീ
ആധിപത്യ സ്ത്രീ ആധിപത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യം ഞാൻ എപ്പോഴും
ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എന്റെ ഫാന്റസി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്നു. ആളുകൾ എപ്പോഴും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ
ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.എന്റെ ഭാര്യ കാർല എന്നെ എപ്പോഴും ലൈംഗികമായി
നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അവളുടെ എല്ലാ ലൈംഗിക സുഖങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്
എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിനാൽ അവളുടെ ലൈംഗികാഭിലാഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ
സഹായിക്കുന്ന കാമുകന്മാർ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും […]

Continue reading

സ്ത്രീ ആധിപത്യം [Gokul]

സ്ത്രീ ആധിപത്യം Sthree Adhipathyam | Author : Gokul   ഭാര്യ സ്വന്തം സ്ത്രീ ആധിപത്യ സ്ത്രീ ആധിപത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എന്റെ ഫാന്റസി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ആളുകൾ എപ്പോഴും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.എന്റെ ഭാര്യ കാർല എന്നെ എപ്പോഴും ലൈംഗികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അവളുടെ എല്ലാ ലൈംഗിക സുഖങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിനാൽ അവളുടെ ലൈംഗികാഭിലാഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കാമുകന്മാർ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും […]

Continue reading