അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 [നിതംബ രാജൻ]

അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 Ansheebayum Njanum Whatsappil Part 1 Author : നിതംബ
രാജൻ   കഴിഞ്ഞ കഥക്കു നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി. ഇത്ത ചില കാര്യങ്ങൾളാഡ്
ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പനിയായി ഇരിക്കാണ അതിനാൽ ചാറ്റിൽ
വന്നിട്ടില്ല, അതൊണ്ട് അതു പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് എഴുതി.
കൂഴച്ചക്കയുടെ ഗന്ധമുള്ള സ്തീയുടെകുണ്ടി അഥവാ നിതംബ പാളികൾക്കിടയിൽ മൂക്കും നാക്കും
കയറ്റി അതിന്റെ ഗന്ധവും രുചിയും നുകരുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച […]

Continue reading

അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 [നിതംബ രാജൻ]

അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 Ansheebayum Njanum Whatsappil Part 1 Author : നിതംബ രാജൻ   കഴിഞ്ഞ കഥക്കു നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി. ഇത്ത ചില കാര്യങ്ങൾളാഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പനിയായി ഇരിക്കാണ അതിനാൽ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല, അതൊണ്ട് അതു പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് എഴുതി. കൂഴച്ചക്കയുടെ ഗന്ധമുള്ള സ്തീയുടെകുണ്ടി അഥവാ നിതംബ പാളികൾക്കിടയിൽ മൂക്കും നാക്കും കയറ്റി അതിന്റെ ഗന്ധവും രുചിയും നുകരുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച […]

Continue reading

അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 [നിതംബ രാജൻ]

അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 Ansheebayum Njanum Whatsappil Part 1 Author : നിതംബ രാജൻ   കഴിഞ്ഞ കഥക്കു നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി. ഇത്ത ചില കാര്യങ്ങൾളാഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പനിയായി ഇരിക്കാണ അതിനാൽ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല, അതൊണ്ട് അതു പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് എഴുതി. കൂഴച്ചക്കയുടെ ഗന്ധമുള്ള സ്തീയുടെകുണ്ടി അഥവാ നിതംബ പാളികൾക്കിടയിൽ മൂക്കും നാക്കും കയറ്റി അതിന്റെ ഗന്ധവും രുചിയും നുകരുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 6 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 6 Aasiyante Full Service Part 6 | Author Aasiya Rasheed
Previous Parts Category : നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ്, മസാജ്പാർളർ, ഫെറ്റിഷ്,
MILF മുന്നറിയിപ്പ് :അല്പം ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ട്..അധികം ഒന്നുമില്ല മൂത്രം
കുടിക്കുന്നതാണ്. കഥവായിച്ച് ഇതുവരെ കമന്റിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മസാജ് പാർളറിലെ
എന്റെ ഫുൾ സർവ്വീസ് കഥകൾ എവിടെ എന്ന് ചൊദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആദ്യം നാട്ടിലെ
കമ്പിക്കഥകൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ അത്? നിങ്ങൾ പറയൂ […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 6 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 6 Aasiyante Full Service Part 6 | Author Aasiya Rasheed Previous Parts Category : നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ്, മസാജ്പാർളർ, ഫെറ്റിഷ്, MILF മുന്നറിയിപ്പ് :അല്പം ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ട്..അധികം ഒന്നുമില്ല മൂത്രം കുടിക്കുന്നതാണ്. കഥവായിച്ച് ഇതുവരെ കമന്റിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മസാജ് പാർളറിലെ എന്റെ ഫുൾ സർവ്വീസ് കഥകൾ എവിടെ എന്ന് ചൊദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആദ്യം നാട്ടിലെ കമ്പിക്കഥകൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ അത്? നിങ്ങൾ പറയൂ […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 5 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 5 Aasiyante Full Service Part 5 | Author Aasiya Rasheed
Previous Parts   നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ്, മസാജ്പാർളർ, ഫെറ്റിഷ് അല്പം
ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ട്..അധികം ഒന്നുമില്ല കൂതി നക്കുന്നതാണ്. ഹൗ ഊർമ്മിളാ വാരസ്യാർ എന്ന്
കേട്ടതും ജമാലിക്കാന്റെ വായിലും കുണ്ണയിലും വെള്ളം ഊറി എന്ന് തോന്നുന്നു? എന്റെ
ജമാലിക്കാ നിങ്ങൾടെ കുണ്ണ ഞാൻ ഒന്ന് ഊമ്പി ഉഷാറാക്കിത്തരട്ടെ? പകരം എനിക്ക് എന്തു
ചെയ്തു തരും? പൂറു നക്കിത്തരാന്നോ? […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 5 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 5 Aasiyante Full Service Part 5 | Author Aasiya Rasheed Previous Parts   നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ്, മസാജ്പാർളർ, ഫെറ്റിഷ് അല്പം ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ട്..അധികം ഒന്നുമില്ല കൂതി നക്കുന്നതാണ്. ഹൗ ഊർമ്മിളാ വാരസ്യാർ എന്ന് കേട്ടതും ജമാലിക്കാന്റെ വായിലും കുണ്ണയിലും വെള്ളം ഊറി എന്ന് തോന്നുന്നു? എന്റെ ജമാലിക്കാ നിങ്ങൾടെ കുണ്ണ ഞാൻ ഒന്ന് ഊമ്പി ഉഷാറാക്കിത്തരട്ടെ? പകരം എനിക്ക് എന്തു ചെയ്തു തരും? പൂറു നക്കിത്തരാന്നോ? […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 4 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 4 Aasiyante Full Service Part 4 | Author Aasiya Rasheed
Previous Parts   നിഷ്കുവിന്റെ അല്ലാതെ എന്റെ കഥക്ക് കമന്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന്
കണ്ടപ്പോൽ ആകെ നിരാശയായി ഇരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഫൈസിയും പൊന്നുവും
രാമേട്ടനുമൊക്കെ വന്ന് കമന്റിട്ടത്. പെരുത്ത് സന്തോഷമായി… സ്ത്രീകളുടെ കാലിന്റെ
ഇടയിലും മുലയിലും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല സെക്സ് നടത്തേണ്ടത്. ഒരു പെണ്ണിന്റെ
പെരുവിരൽ മുതൽ തലമുടിയുടെ അറ്റം വരെ എത്തുന്നതാണ് വികാരം. അത് മനസ്സിലാക്കിവേണം
അവളുമായി ഇടപെടുവാൻ. […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 4 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 4 Aasiyante Full Service Part 4 | Author Aasiya Rasheed Previous Parts   നിഷ്കുവിന്റെ അല്ലാതെ എന്റെ കഥക്ക് കമന്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൽ ആകെ നിരാശയായി ഇരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഫൈസിയും പൊന്നുവും രാമേട്ടനുമൊക്കെ വന്ന് കമന്റിട്ടത്. പെരുത്ത് സന്തോഷമായി… സ്ത്രീകളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിലും മുലയിലും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല സെക്സ് നടത്തേണ്ടത്. ഒരു പെണ്ണിന്റെ പെരുവിരൽ മുതൽ തലമുടിയുടെ അറ്റം വരെ എത്തുന്നതാണ് വികാരം. അത് മനസ്സിലാക്കിവേണം അവളുമായി ഇടപെടുവാൻ. […]

Continue reading

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 3 [ആസിയ]

ആസിയാന്റെ ഫുൾ സെർവ്വീസ് 3 Aasiyante Full Service Part 3 | Author Aasiya Rasheed
Previous Parts   പെരുന്നാളൊക്കെ ഉഷാറാക്കിയില്ലെ എല്ലാവരും? തുടക്കക്കാരിയായ ഈ
ആസിയാന്റെ എഴുത്തിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പൂറുകൊണ്ടും മുലകൊണ്ടും
വായകൊണ്ടും കുണ്ടികൊണ്ടും ഒരിക്കൽകൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു. ഹോ പൊക്കിളിൽ
നിന്നും നന്ദിവേണമെന്നോ. എന്നാൽ പൊക്കിളിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിനു നന്ദി എടുത്തോളൂ.
ഇന്റെ ഉമ്മ ഷക്കീലയും ഓർടെ ആങ്ങള ബഷീറ് മാമയും തമ്മിലുള്ള കളികൾ ഒളിഞ്ഞു […]

Continue reading