പ്രവിയും പ്രിയയും ഞാനും

പ്രവിയും പ്രിയയും ഞാനും PRAVIYUM PRIYAYUM NJANUM AUTHOR:ശങ്കരനാരായണൻ CsSsâ H^p
hm¦`vbnN NT]m\v…Mm³ l¦^Wm^m]\³..D®ns]¶v knan¡pw. dmw¥q^n H^p timhvbnä`ns`
tWjvhv B\v…{NnhvSpfhv skt¡g³ A{bSo£nSfm]n Nn«n. Ct¸mÄ Wm«n`m\v. Fsâ Nq«pNm^n
{bko\]psX N`ym\fm]n^p¶p Njnª fmhw. FWn¡mt\Â B hf]w `okv Nn«n]nÃ. N`ym\¯nWv
k^m¯Sn AkÄ¡pw tI¨n {bn]]v¡pw H^ptbms` b^nekfp*v. Nm^\w, A{S]v¡v N¼Wn]m
MmWkt^mXv. bYn¨n^p¶ Nm`¯v, MmWpw {bkn]pw Wà Nq«m]n^p¶p. Nqs«¶psk¨m Hs^ms¶m¶^
Nq«v. D®nt]«m […]

Continue reading

പ്രവിയും പ്രിയയും ഞാനും

പ്രവിയും പ്രിയയും ഞാനും PRAVIYUM PRIYAYUM NJANUM AUTHOR:ശങ്കരനാരായണൻ CsSsâ H^p hm¦`vbnN NT]m\v…Mm³ l¦^Wm^m]\³..D®ns]¶v knan¡pw. dmw¥q^n H^p timhvbnä`ns` tWjvhv B\v…{NnhvSpfhv skt¡g³ A{bSo£nSfm]n Nn«n. Ct¸mÄ Wm«n`m\v. Fsâ Nq«pNm^n {bko\]psX N`ym\fm]n^p¶p Njnª fmhw. FWn¡mt\ B hf]w `okv Nn«n]nÃ. N`ym\¯nWv k^m¯Sn AkÄ¡pw tI¨n {bn]]v¡pw H^ptbms` b^nekfp*v. Nm^\w, A{S]v¡v N¼Wn]m MmWkt^mXv. bYn¨n^p¶ Nm`¯v, MmWpw {bkn]pw Wà Nq«m]n^p¶p. Nqs«¶psk¨m Hs^ms¶m¶^ Nq«v. D®nt]«m […]

Continue reading