ജമീല സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മ [ക്ലിറ്റസ്]

ജമീല സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മ JAMEELA SAJUVINTE UMMOOMMA AUTHOR ക്ലിറ്റസ് ജമീല
സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഏതൊരു വെറിപൂണ്ട 55ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു
തൈക്കിളവിയുടെ കഥയാണ്.ഞാൻ അജിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ
താത്കാലികമായി  ജോലി ചെയ്യുന്നുഎന്റെ ഫ്രണ്ട് സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മയെ കളിക്കാൻ
കിട്ടിയതിന്റെ മധുര ഓർമകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്നത്.സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മ
ജമീല താത്ത (സാജുവിന്റെ ഉമ്മാടെ ഉമ്മ ).  ഞാൻ ഒരുപാടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്
സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും.കഥയിലേക്ക് […]

Continue reading

ജമീല സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മ [ക്ലിറ്റസ്]

ജമീല സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മ JAMEELA SAJUVINTE UMMOOMMA AUTHOR ക്ലിറ്റസ് ജമീല സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഏതൊരു വെറിപൂണ്ട 55ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു തൈക്കിളവിയുടെ കഥയാണ്.ഞാൻ അജിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ താത്കാലികമായി  ജോലി ചെയ്യുന്നുഎന്റെ ഫ്രണ്ട് സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മയെ കളിക്കാൻ കിട്ടിയതിന്റെ മധുര ഓർമകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്നത്.സാജുവിന്റെ ഉമ്മുമ്മ ജമീല താത്ത (സാജുവിന്റെ ഉമ്മാടെ ഉമ്മ ).  ഞാൻ ഒരുപാടു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും.കഥയിലേക്ക് […]

Continue reading