പ്രഭച്ചേച്ചിയും ഞങ്ങളും [ജയശ്രീ]

പ്രഭച്ചേച്ചിയും ഞങ്ങളും Prachechiyum Njangalum  | Author :  Jayasree   എന്റെ
പേര് ജയശ്രീ.വയസ്സ് 35.ഞാന്‍ ഒരു ഹോംനേഴ്സാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു
ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുവാണ്.എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ഒരു കെ.എസ്.ഇ.ബി
ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ ടീച്ചറിന്റെ അമ്മ ഒരുവശംതളര്‍ന്ന്
കിടപ്പാണ്.അവരെ പരിചരിക്കലാണ് എന്റെ ജോലി.ഇവിടെനിന്നുള്ള എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്
എഴുതുന്നത്. ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പണക്കാരില്‍ ഒരാളായ ബാലന്‍
മേനോന്റെ വീട്ടിലാണ്.ബാലന്‍ മേനോന്‍ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്.മുംബൈയിലും,ഗള്‍ഫിലും ഒക്കെ
സ്വന്തമായി കമ്പനികള്‍ ഉണ്ട്.പുള്ളി […]

Continue reading

പ്രഭച്ചേച്ചിയും ഞങ്ങളും [ജയശ്രീ]

പ്രഭച്ചേച്ചിയും ഞങ്ങളും Prachechiyum Njangalum  | Author :  Jayasree   എന്റെ പേര് ജയശ്രീ.വയസ്സ് 35.ഞാന്‍ ഒരു ഹോംനേഴ്സാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുവാണ്.എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ഒരു കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ ടീച്ചറിന്റെ അമ്മ ഒരുവശംതളര്‍ന്ന് കിടപ്പാണ്.അവരെ പരിചരിക്കലാണ് എന്റെ ജോലി.ഇവിടെനിന്നുള്ള എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത്. ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പണക്കാരില്‍ ഒരാളായ ബാലന്‍ മേനോന്റെ വീട്ടിലാണ്.ബാലന്‍ മേനോന്‍ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്.മുംബൈയിലും,ഗള്‍ഫിലും ഒക്കെ സ്വന്തമായി കമ്പനികള്‍ ഉണ്ട്.പുള്ളി […]

Continue reading