എന്‍റെ സ്വന്തം നജ്മ 3

എന്‍റെ സ്വന്തം നജ്മ 3  ENTE SWANTHAM NAJMA 3 bY JAZZI | PREVIOUS  പിറ്റേ ദിവസം
രാവിലെ ഞാൻ നജ്മ യുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവിടെ കദീജ യുടെ ഭർത്താവ് സുഹൈൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിൽ ആയി. കാരണം ഇന്ന് കദീജ യുടെ യോനിയിൽ എന്റെ
കുട്ടനെ കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നതാ ഞാൻ. എന്നോട് സുഹൈൽ പറഞ്ഞു. എടാ നീ വന്നത്
നന്നായി. എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഒന്നും പോകണം. ഉമ്മാക് ഡോക്ടർ […]

Continue reading

എന്‍റെ സ്വന്തം നജ്മ 3

എന്‍റെ സ്വന്തം നജ്മ 3  ENTE SWANTHAM NAJMA 3 bY JAZZI | PREVIOUS  പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ നജ്മ യുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവിടെ കദീജ യുടെ ഭർത്താവ് സുഹൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിൽ ആയി. കാരണം ഇന്ന് കദീജ യുടെ യോനിയിൽ എന്റെ കുട്ടനെ കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നതാ ഞാൻ. എന്നോട് സുഹൈൽ പറഞ്ഞു. എടാ നീ വന്നത് നന്നായി. എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഒന്നും പോകണം. ഉമ്മാക് ഡോക്ടർ […]

Continue reading