അപർണ [ജിമിക്കി]

അപർണ Aparanna | Author : Jimikki   ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാങ്ബേങ്
കഥ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്അപർണ ആണ് കഥയിലെ നായിക. അവളെ ഞാൻ എന്നും കളികരുണ്ടായിരുന്നു.
നല്ല പാല് പോലത്തെ നിറവും ക്യൂട്ട് ആയ ഫേസും ആണ് അവൾക്. വിരിഞ്ഞ കുണ്ടി ഉള്ള ഒരു 19
കാരി. മുല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ്. നല്ല ഒതുങ്ങിയ വയറും ആയി നല്ല ഒത്ത ചരക്കായിരുന്നു
അവൾ.
അവൾ കോളേജ് […]

Continue reading

അപർണ [ജിമിക്കി]

അപർണ Aparanna | Author : Jimikki   ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാങ്ബേങ് കഥ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്അപർണ ആണ് കഥയിലെ നായിക. അവളെ ഞാൻ എന്നും കളികരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പാല് പോലത്തെ നിറവും ക്യൂട്ട് ആയ ഫേസും ആണ് അവൾക്. വിരിഞ്ഞ കുണ്ടി ഉള്ള ഒരു 19 കാരി. മുല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ്. നല്ല ഒതുങ്ങിയ വയറും ആയി നല്ല ഒത്ത ചരക്കായിരുന്നു അവൾ.<br> അവൾ കോളേജ് […]

Continue reading

അപർണ [ജിമിക്കി]

അപർണ Aparanna | Author : Jimikki   ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാങ്ബേങ് കഥ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്അപർണ ആണ് കഥയിലെ നായിക. അവളെ ഞാൻ എന്നും കളികരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പാല് പോലത്തെ നിറവും ക്യൂട്ട് ആയ ഫേസും ആണ് അവൾക്. വിരിഞ്ഞ കുണ്ടി ഉള്ള ഒരു 19 കാരി. മുല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ്. നല്ല ഒതുങ്ങിയ വയറും ആയി നല്ല ഒത്ത ചരക്കായിരുന്നു അവൾ.<br> അവൾ കോളേജ് […]

Continue reading