ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി [ജൂലിയൻ]

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി Ashatti Ente Chechi | Author : Julian ഞാൻ വിനോദ്. എന്റെ
ചേച്ചി ശിൽപ്പ. ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും വളരെ ക്ലോസ് ആണു. എന്നാൽ എപ്പഴും ഞങ്ങൾ
വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും.. എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനു മൂത്തതാണു ചേച്ചി. അതിനാൽ തന്നെ
ഞങ്ങൾ കളി കൂട്ടുകാരും ആയിരുന്നു – നല്ല വെളുത്ത നിറം. ഒത്ത നീളവും വണ്ണവും. ഞാനും
അവളും കൂടിയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസ്സം അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇനിയും മോൻ […]

Continue reading

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി [ജൂലിയൻ]

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി Ashatti Ente Chechi | Author : Julian ഞാൻ വിനോദ്. എന്റെ ചേച്ചി ശിൽപ്പ. ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും വളരെ ക്ലോസ് ആണു. എന്നാൽ എപ്പഴും ഞങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും.. എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനു മൂത്തതാണു ചേച്ചി. അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കളി കൂട്ടുകാരും ആയിരുന്നു – നല്ല വെളുത്ത നിറം. ഒത്ത നീളവും വണ്ണവും. ഞാനും അവളും കൂടിയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസ്സം അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനിയും മോൻ […]

Continue reading