നവവധു 19 [JO]

നവവധു 19 Nava Vadhu Part 19 bY JO |  Previous Parts CLICK HERE Nm¯n^p¶p fpgnªp
F¶_n]mw. bSnkptbms` £fn¡pN. F{S {lfn¨n«pw FWns¡m^p SrbvSn tSm¶m¯Sv sNm*p
fm{Sfm\v C{S]pw sskNn]Sv. CSpks^ Fs¶ hin¨ FÃmkt^mXpw, ASm]Sv tZmÎÀ, Fsâ
Pp^p¡³fmÀ km]W¡mÀ, fsäÃm Fjp¯pNmÀ, FÃmänWpfpb^n Fsâ {bn] lngy³, bns¶ Fs¶
GäkpfVnNw t{bmÕmin¸n¨ B `kWpw. FÃmkt^mXpw Wµn]psX H^p km¡v. Cu Np¯n¡p_n¡p¶Sv
Wn§Ä¡v F{St¯maw […]

Continue reading

നവവധു 18 [JO]

നവവധു 18 Nava Vadhu Part 18 bY JO |  Previous Parts CLICK HERE im]v…FÃmk^pw
Nm¯n^p¶p fpgnªp F¶_n]mw… bSnkv tbms` £fn¡pftÃm…. NT f_¶p tbm]kÀ H¶pNqXn km]n¨p
k¶m NqXpS ht´mgw…. Csæn`pw ht´mg¯nWv Np_knÃmt«m…. bns¶ CSv ss¢fmN-vhv Asöv
A_n]n¡p¶p…H^p fps¶m^p¡w fm{Sw. Sn^¡v Nm^\w bqÀ¯n]m]Sv A]¡p¶p F¶pfm{Sw. Cu `¡¯nÂ
AkhmWn¸n¡\w F¶m]n^p¶p B{Piw. WX¶nÃ… Sp½Â Nm^\w fXp¯Sv sNm*v FjpSn]Sv CXp¶p…
dm¡n]pÅSv […]

Continue reading

നവവധു 17 [JO]

നവവധു 17 Nava Vadhu Part 17 bY JO |  Previous Parts CLICK HERE
കാത്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെയൊരു ശീലമായത് കൊണ്ട് പതിവുപോലെ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ….
ജോലിതിരക്ക് മൂലമാണ് വൈകിയത്… ഇതിനും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും
നിർദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും അറിയിക്കുക…. പൂജാരി മുഴക്കുന്ന ആ കൈമണിയുടെ ശബ്ദവും
പൂജാമന്ത്രങ്ങളും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒപ്പീസ് ചൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
നെഞ്ചിലേക്ക് ഒരായിരം കത്തികൾ ഒന്നിച്ചു കുത്തിയിറക്കുന്നത് പോലെ…. ആ നിമിഷം… ഞാനീ
കാണുന്നത് വെറും സ്വപ്നമായിരിക്കണേ എന്നുഞാൻ ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു…പ്രാർത്ഥിച്ചു.
[…]

Continue reading