ഞാൻ അലക്സ് 2 [AARKEY]

ഞാൻ അലക്സ് 2 Njaan Alex Part 2 | Author : Aarkey | Previous Part   വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്കും കമെന്റും ഇടണം …….. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ശരിയാക്കാം ……. ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ……… ഓണം ആയതുകൊണ്ട് ആരെയും കരയിക്കുന്നില്ല ………  ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഈ കഥ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദേശിച്ചത് ……. എഴുതി വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ സെന്റി ആയിപ്പോകുന്നു …….. പിന്നെ മാറ്റിയെഴുതിയതാണ് ……… നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ […]

Continue reading

ഞാൻ അലക്സ് [AARKEY]

ഞാൻ അലക്സ് Njaan Alex | Author : Aarkey വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്കും കമെന്റും ഇടണം …….. അതൊക്കെ കാണുമ്പോയാണ് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ….. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപെടും ……… സ്നേഹത്തോടെ ……… AARKEY …………… ഞാൻ അലക്സ് ഞാൻ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് കാരനാണ് ……. 26 വയസ്സ് ……………  പൊന്ന് വിളയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് ജോലിതേടി പോകുകയാണ് ………. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവിടുണ്ട് സുൾഫിക്കർ …….  സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും മറ്റൊരു വാക്ക് […]

Continue reading