കളിക്കാരി അമ്മായി

കളിക്കാരി അമ്മായി Kalikkari Ammayi | Author : Tintu   എൻറെ പേര് ടിൻറു ഇത് എൻറെ
ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി തേടിയത് പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു
കൊച്ചുഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടു കുടുംബം അല്ലെങ്കിലും എൻറെ അച്ഛനും അമ്മയും
എൻറെ കുടുംബക്കാരും തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു അച്ഛൻറെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് അവരോട്
ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള കുടുംബം എൻറെ അച്ഛന് മൂന്ന്
പെങ്ങമ്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു […]

Continue reading

കളിക്കാരി അമ്മായി

കളിക്കാരി അമ്മായി Kalikkari Ammayi | Author : Tintu   എൻറെ പേര് ടിൻറു ഇത് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി തേടിയത് പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടു കുടുംബം അല്ലെങ്കിലും എൻറെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻറെ കുടുംബക്കാരും തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു അച്ഛൻറെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് അവരോട് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള കുടുംബം എൻറെ അച്ഛന് മൂന്ന് പെങ്ങമ്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു […]

Continue reading