മറക്കാനാവാത്ത രാത്രി ജെസിയാന്റിയോടൊപ്പം

മറക്കാനാവാത്ത രാത്രി ജെസിയാന്റിയോടൊപ്പം   Marakkanaavatha Raathri Jessy
Auntiyodoppam Author : Tonykuttan എന്റെ കഴപ്പാണ് ഈ കഥ, എന്റെ ആദ്യ വാണറാണി
ജെസ്സിയാന്റിയെ പറ്റിയുള്ള കുളിരുന്ന ഓർമകളും പിന്നെ കുറച്ചു എന്റെ ഭാവനയുമായി ഈ കഥ
ഞാൻ എഴുതുന്നു. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ആന്റി അതിനെ എടുത്ത് മാറത്തു
വെക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ തൊടാനെന്ന മട്ടിൽ എന്റെ കൈകൾ എത്രയോ തവണ ആന്റിയുടെ മാറത്തു
മേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റിയുടെ ബട്ടൺ തുറന്നു കിടന്നാൽ ഉള്ളിലേക്കും എന്റെ […]

Continue reading

മറക്കാനാവാത്ത രാത്രി ജെസിയാന്റിയോടൊപ്പം

മറക്കാനാവാത്ത രാത്രി ജെസിയാന്റിയോടൊപ്പം   Marakkanaavatha Raathri Jessy Auntiyodoppam Author : Tonykuttan എന്റെ കഴപ്പാണ് ഈ കഥ, എന്റെ ആദ്യ വാണറാണി ജെസ്സിയാന്റിയെ പറ്റിയുള്ള കുളിരുന്ന ഓർമകളും പിന്നെ കുറച്ചു എന്റെ ഭാവനയുമായി ഈ കഥ ഞാൻ എഴുതുന്നു. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ആന്റി അതിനെ എടുത്ത് മാറത്തു വെക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ തൊടാനെന്ന മട്ടിൽ എന്റെ കൈകൾ എത്രയോ തവണ ആന്റിയുടെ മാറത്തു മേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റിയുടെ ബട്ടൺ തുറന്നു കിടന്നാൽ ഉള്ളിലേക്കും എന്റെ […]

Continue reading