ഞാൻ വെടിയായ കഥ [സോന]

ഞാൻ വെടിയായ കഥ Njaan Vediyaya Kadha | Author : Sona   ഹായ്, എന്റെ പേര് സോന.
ഇന്നിവിടെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ പറയാൻപോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ
ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ. ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണെന്റേത്. എന്റെ പതിനെട്ടാം
വയസ്സിൽ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമായിരുന്നു.
പ്ലസ്ടുവിനുശേഷം ഞാൻ പഠിപ്പുനിർത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആണ് എന്റെ ഇരുപതിനാലാംവയസ്സിൽ
എന്റെ അമ്മയുo എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത്.   എന്നാൽ […]

Continue reading

ഞാൻ വെടിയായ കഥ [സോന]

ഞാൻ വെടിയായ കഥ Njaan Vediyaya Kadha | Author : Sona   ഹായ്, എന്റെ പേര് സോന. ഇന്നിവിടെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ പറയാൻപോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ. ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണെന്റേത്. എന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമായിരുന്നു. പ്ലസ്ടുവിനുശേഷം ഞാൻ പഠിപ്പുനിർത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആണ് എന്റെ ഇരുപതിനാലാംവയസ്സിൽ എന്റെ അമ്മയുo എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത്.   എന്നാൽ […]

Continue reading

ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻ മുംബൈ 2

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് ഇന്‍ മുംബൈ 2 Fashion Designing in Mumbai Part 2 bY അനികുട്ടന്‍
  ആദ്യമായി എന്റെ ഈ കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അഡ്മിനും പിന്നെ വികാര ജീവികളായ കമ്പികുറ്റൻ
നിവാസികൾക്കും ഉള്ള എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടു രണ്ടാം ഭാഗം
സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഅഹനം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു
കൊള്ളുന്നു. സത്യം..ഞാൻ ഇത്രേം സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇത്തവണ അക്ഷര പിശാചിനെ
ഒരു പരിധി വരെ ആട്ടി പായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളം […]

Continue reading

ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻ മുംബൈ 2

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് ഇന്‍ മുംബൈ 2 Fashion Designing in Mumbai Part 2 bY അനികുട്ടന്‍   ആദ്യമായി എന്റെ ഈ കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അഡ്മിനും പിന്നെ വികാര ജീവികളായ കമ്പികുറ്റൻ നിവാസികൾക്കും ഉള്ള എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടു രണ്ടാം ഭാഗം സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഅഹനം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. സത്യം..ഞാൻ ഇത്രേം സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇത്തവണ അക്ഷര പിശാചിനെ ഒരു പരിധി വരെ ആട്ടി പായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളം […]

Continue reading